حقوق جزای اختصاصی


حقوق جزای اختصاصی

شامل مواد 217-728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375کمی صبر کنید...

دسته‌بندی