اصول فقه


اصول فقه آزمون قضاوت

(مباحث: الفاظ، مفهوم و منطوق، عام و خاص، مطلق و مقید و اصول عملیه ) (ضریب ۲)کمی صبر کنید...

دسته‌بندی