پاسخ سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت

تطبیق 19 سوال از سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت 1399 با کتاب آموزش جامع آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی

/tatbighe-adm-1399-tavakoli

سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 1399 که در 25تیرماه برگزار گردید یکی از مشکلترین آزمون های سالهای اخیر بود که شکایت بسیاری از داوطلبین را از سختی سوالات ماده امتحانی مربوطه را در پی داشت. موسسه مکتوب آخر پس از آزمون ، سوالات آیین دادرسی مدنی این آزمون را با کتاب آموزش جامع آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی تطبیق داده است و در این میان 19 سوال از 20 سوال این آزمون منطبق با کتب مذکور می باشد. در ادامه می توانید این فایل را که شامل پاسخ و ادرس دهی به پاسخ سوالات در کتاب آموزش جامع آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی می باشد را مشاهده  فرمایید.