تصویب و اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 باعث گردید بسیاری از کتب  آزمونی و تست هایی که در این زمینه نگاشته شده بود، دچار تغییراتی شود.  لذا در این بخش اصلاحات و تالیفات جدید تست های مربوط به کتب تست جزای  عمومی و اختصاصی خانم دکتر شادی عظیم زاده قرار گرفته تا داوطلبین عزیز که  قبلا این کتاب را تهیه نموده اند بر روی کتاب خود اعمال نمایند. برای دانلود اصلاحات هر یک از کتب بر روی گزینه آن کلیک فرمایید.

دانلود اصلاحات کتاب تست جزای عمومی شادی عظیم زاده بر اساس تغییرات قانون کاهش مجازات حبس تعزیریدانلود اصلاحات کتاب تست جزای اختصاصی شادی عظیم زاده بر اساس تغییرات قانون کاهش