ثبت نام آزمون وكالت مركز وكلا،كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه  قضائیه سال 1402 بر روی تارنمای سازمان سنجش قرار گرفت.ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم درآزﻣﻮن وکاﻟﺖ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪازروزﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻣﻮرخ  23/03/1402 (بیست و سوم خردادماه 1402) ﻟﻐﺎﯾﺖ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 29/03/1402 (بیست و نهم خردادماه 1402) ﺑﺎﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪدرگاه اﻃﻼع رﺳﺎنیﺳﺎزﻣﺎن  ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش کشور ﺑﻪ ﻧﺸﺎنی  www.sanjesh.org، ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ آگهی آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.در پاﯾﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾک از داوﻃﻠﺒﺎن کدرهگیری اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ که داوﻃﻠﺒﺎنﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ پاﯾﺎن کلیه ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن اﯾﻦ  کد را ﻧﺰد ﺧﻮد نگهداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﯾﺎدآور می ﺷﻮد ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت  الکترونیکی اﺳﺖو داوﻃﻠﺒﺎنﺑﺎﯾﺪاز ﻃﺮﯾﻖ درگاه اطلاع رسانی سایتﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم در آزﻣﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از روش ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

زﻣﺎن آزﻣﻮن وﻧﺤﻮه اﺧﺬ کارت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ:
کارت ﺷﺮکت در آزﻣﻮن از روزﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻣﻮرخ31/05/1402ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه و پرﯾﻨﺖ ﺑﺮ روی درگاه اﻃﻼع رﺳﺎنی  ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش کشور ﺑﻪ ﻧﺸﺎنی www.sanjesh.org ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ گرﻓﺖ. آزﻣﻮن در روزﺟﻤﻌﻪ مورخ03/06/1402 سوم شهریورماه 1402ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺷﺮکﺖ کﻨﻨﺪگان، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﻣﺮاکز اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮگزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع و ﻣﺤﻞ ﺑﺮگزاری آزﻣﻮن ﺑﺮ روی کارت ﺷﺮکﺖ در آزﻣﻮن درج و ﺑﻪ هنگام پرﯾﻨﺖ کارت ﺑﻪ آگاهی داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

منابع اعلام شده آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

آیین دادرسی مدنی

 • قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی.
 • قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی.
 • قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴.
 • قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲.
 • قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱.
 • قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴.
 • آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۹۷.

آیین دادرسی کیفری

 • قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲.
 • آییننامه اجرای احکام مصوب رییس قوه قضائیه سال ۱۳۹۸.

حقوق تجارت

 • قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱
 • لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷.
 • قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی.
 • قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷.
 • قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸.
 • قانون ثبت شرکتها با آخرین اصلاحات.

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

 • قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (مطابق با اصلاحات اخیر) به همراه بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵.
 • قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹).
 • قانون جرایم رایانهای مصوب سال ۱۳۸۸.
 • قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی.
 • قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی.
 • قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷.

فقه

از کتاب تحریرالوسیله:

 • باب الوکاله.
 • باب القضاء.
 • باب الشهادات.
 • باب الاقرار.
 • باب الایمان.

حقوق ثبت

 • قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی.
 • قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷.
 • قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.
 • قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲.

حقوق مدنی

 • قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷.
 • قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی.
 • قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹.
 • قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶.
 • قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶.
 • قانون تملک آپارتمانها مصوب سال ۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی.
 • قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹.
 • قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵.

حقوق اساسی

 • ۱) قانون اساسی به همراه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان.