مرکز وکلا 1402

ثبت نام آزمون وكالت مركز وكلا،كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال 1402+ منابع آزمون

/moshaveran1402

ثبت نام آزمون وكالت مركز وكلا،كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال 1402 بر روی تارنمای سازمان سنجش قرار گرفت.ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم درآزﻣﻮن وکاﻟﺖ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪازروزﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻣﻮرخ 23/03/1402 ﻟﻐﺎﯾﺖروزدوﺷﻨﺒﻪﻣﻮرخ29/03/1402 ﺑﺎﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ درگاه اﻃﻼع رﺳﺎنیﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش کشور ﺑﻪ ﻧﺸﺎنی  www.sanjesh.org،ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ آگهی آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.در پاﯾﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾک از داوﻃﻠﺒﺎن کد رهگیری اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ که داوﻃﻠﺒﺎنﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ پاﯾﺎن کلیه ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن اﯾﻦ کد را ﻧﺰد ﺧﻮد نگهداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎﯾﺎدآور می ﺷﻮد ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت الکترونیکی اﺳﺖو داوﻃﻠﺒﺎنﺑﺎﯾﺪاز ﻃﺮﯾﻖ درگاه اطلاع رسانی سایتﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم در آزﻣﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از روش ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد