آیین رسیدگی در دادسرا (جلد اول) | مهاجری

دکتر علی مهاجری

از {{model.count}}
150,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

نگارنده در این کتاب، به شکل کاربردی و همگام با مباحث آیین دادرسی  کیفری، خواننده را به طور عملی با روند رسیدگی در دادسراها آشنا می کند.کتاب  به شکل موضوعی طبقه بندی شده است و به سبک روند اتفاق جرم از کشف تا تحقیق  و رسیدگی را مورد بررسی قرار داده است، که این سبک نوشتار آن هم با آشنایی  به شکل عملی مطابق با رویه دادسراهای ایران ارزش اثر را بسیار بالا می  برد.کتاب پیش رو، به دانشجویان که علاقه دارند در کنار یادگیری  تئوری مواد و موارد قانونی در کتاب و کلاس های دانشگاهی، قانون آیین دادرسی  کیفری را به طور عملی از کشف جرم تا رسیدگی آن را فرا بگیرند، توصیه می  شود. همچنین برای کارآموزان وکالت و قضاوت نیز بسیار مطلوب ارزیابی می شود.ضمن  تحلیل و بررسی مواد و موضوعات قانون آیین دادرسی کیفری آراء وحدت رویه و  نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مورد استفاده و بهره برداری قرار  گرفته است. همچنین در صورت ضرورت متن مواد قانونی از قانون آیین دادرسی  کیفری که بدان اشاره می شود، در قالب پاورقی درج شده است. موضوع کتاب حاضر در قالب مجموعه کتاب 2 جلدی چاپ شده است، که کتاب فوق جلد اول آن می باشد.

محصولات مرتبط

- ذکر مواد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛

- توضیح و تفسیر و تحلیل مواد قانون فوق در قالب یادداشت ذیل مواد؛

- ذکر آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مرتبط با مواد و موضواعات آیین دادرسی کیفری در خلال مباحث؛

- ارجاعات دقیق به شماره و تاریخ آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی؛

- تبیین و بررسی نظریات اندیشمندان حقوق و آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی و ارزیابی و تشخیص درستی و نادرستی آن ها.

فصل اول: کلیات
مبحث اول: بازخوانی ضرورتهای رسیدگی قانونی
گفتار اول: از قانون اساسی
گفتار دوم: از قوانین عادی
مبحث دوم: دادسرا و نحوه عمل آن نهاد
گفتار اول: معرفی دادسرا
گفتار دوم: عملکرد دادسرا
مبحث سوم: ضابطین و انواع آنها
گفتاراول: تعریف و انواع ضابطین
گفتار دوم: ارجاع به ضابطین
فصل دوم: نحوه رسیدگی کیفری
مبحث اول: آغاز رسیدگی
گفتار اول: شروع رسیدگی به شکایات یا اعلام جرم
گفتار دوم: صدور دستورات قضایی و تحقیق از شاهد
مبحث دوم: تحقیقات مقدماتی در وقت کشیک
گفتار اول: مبانی و مرجع قانونی کشیک
گفتار دوم: ترتیب رسیدگی در کشیک
مبحث سوم: دسترسی به متهم و تحقیق از او
گفتار اول: احضار متهم و شرایط آن
گفتار دوم: جلب متهم و شرایط آن
گفتار سوم: تفتیش و بازرسی
گفتار چهارم: تحقیق از متهم
فصل سوم: صدور قرار تامین کیفری
مبحث اول: قرارهای التزام
گفتار اول: قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار دوم: قرار التزام به حضور با تعیین  وجه التزام
گفتار سوم: قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
گفتار چهارم: قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
گفتار پنجم: قرار التزام به معرفی نوبه ای
گفتار ششم: قرار التزام مستخدمان رسمی
گفتار هفتم: قرار التزام عدم خروج از منزل
مبحث دوم: قرارهای اخذ کفیل ، وثیقه و بازداشت
گفتار اول: قرار اخذ کفیل
گفتار دوم: قرار وثیقه
گفتار سوم: قرار بازداشت موقت
فصل چهارم: توضیحات تکمیلی قرارهای تامین
مبحث اول: بایسته های تامین کیفری
گفتار اول: قواعد مشترک تامین های کیفری
گفتار دوم: تامین مناسب در جرم صدور چک بی محل
گفتار سوم: تامین کیفری جرایم اطفال و نوجوانان
مبحث دوم: نتیجه مالی و الغاء اثر از تامینهای کیفری
گفتار اول: اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه
گفتار دوم: جهات ملغی اثر شدن تامین
مبحث سوم: قرارهای پشتیبان
گفتار اول: قرارهای نظارت قضایی
گفتار دوم: قرار تامین ضرر و زیان در پرونده کیفری
مقدمه
فصل اول: کلیات در مبانی رسیدگی
مبحث اول: بازخوانی ضرورت های رسیدگی قانونی
گفتار اول: از قانون اساسی
مصونیت اشخاص
ضرورت قانونی بودن
حق دادخواهی
حق انتخاب وکیل
ضرورت قانونی بودن مجازات
اصل بی گناهی افراد
بی اعتباری اقرار ناشی از شکنجه
ضرورت حفظ حرمت متهم
وظایف قوه قضاییه
صلاحیت عام مراجع دادگستری
اثر قانون جزا نسبت به آتیه
مسئولیت مدنی قاضی
گفتار دوم: از قوانین عادی
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
از قانون جدید آیین دادرسی کیفری
تعریف آیین دادرسی کیفری
دادرسی منصفانه
بی طرفی و سرعت در رسیدگی
اصل برائت
بهره مندی از حقوق دفاعی
تضمین حقوق افراد ذی ربط
رعایت حقوق شهروندی
مبحث دوم: دادسرا و نحوه عمل آن نهاد
گفتار اول: معرفی دادسرا
تعریف دادسرا
سابقه تاریخی دادسرا
مشروعیت دادسرا
وظایف دادسرا
انجام وظایف دادسرا
مقدمات دادسرا
1-دادستان
2- معاون دادستان
3- دادیار
4- بازپرس
شروع اقدامات دادسرا
آیین حاکم در دادسرا
تقسیم بندی وظایف دادیار و بازپرس
موارد صلاحیت بازپرس دادسرا
گفتار دوم: عملکرد دادسرا
مقاطع رسیدگی کیفری در دادسرا
تحقیقات رسیدگی کیفری در دادسرا
تحقیقات مقدماتی در دادسرا
فرایندهای تحقیقات مقدماتی دادسرا
موارد تکلیف  بازپرس و دادیار به اخذ نظر دادستان
طرح موارد صلاحیت مستقیم دادگاه در دادسرا
طرح موارد صلاحیت دادسرا در دادگاه
اختلاف بین دادسرا و دادگاه
اختلاف بین دادسرا و دادگاه
حدود اقدامات دادسرای غیرمحل وقوع جرم
مبحث سوم: ضابطین و انواع آنها
گفتار اول: تعریف و انواع ضابطین
تعریف ضابطین
انواع ضابطین
الف- ضابطین عام
ب – ضابطین خاص
تعداد ضابطین خاص
گفتار دوم: ارجاع به ضابطین
حدود ارجاع به ضابطین
نکته کلیدی درارجاع وظیفه به ضابطین
موارد غیرقابل واگذاری به ضابطین
الف – تشخیص مالکیت و ذی نفعی
ب – تشخیص  صحت مدارک
ج – تشخیص غذر موجه
پرهیز از دستور تکراری به ضابطین
نظارت بر ضابطین در شهرستان
نظارت بر ضابطین در حوزه بخش
فصل دوم: نحوه رسیدگی کیفری
مبحث اول: آغاز رسیدگی
گفتار اول: شروع رسیدگی به شکایات یا اعلام جرم
بند اول: شروع رسیدگی به شکایات
بررسی اولیه شکایت
شرایط شکایت
شکایت توسط وکیل
تمبر مالیاتی وکیل شاکی
تحقیق اولیه توسط قاضی دادسرا
نحوه تحقیق از شاکی
تقاضای شاکی برای اطلاع از اوراق تحقیقاتی
بند دوم: شروع مستلزم تعیین قیم موقت
شکایت یا اعلام منتهی به تعیین قیم موقت
موارد تعیین قیم موقت
نحوه تعیین قیم موقت
تعیین قیم موقت برای متهم
بند سوم: شروع رسیدگی به اعلام جرم
اعلام جرم
ارجاع پرونده یا گزارش
وصول گزارش تکمیلی از پاسگاه
بند چهارم: منوط شدن تحقیق به رسیدگی مدنی
ضرورت کسب نظر دادستان در اناطه
اعتراض به قرار اناطه
مرجع رسیدگی به اعتراض
طرح دعوا توسط ذینفع و ارائه گواهی آن
طرح دعوا در خارج از مهلت یک ماهه
ارائه رای دادگاه ذیربط
عدم ارائه  گواهی طرح دعوا
گفتار دوم: صدور دستورات قضایی و تحقیق از شاهد
بند اول: دستورات حمایتی بازپرس
موضوع حمایت بازپرس
متن دستور حمایت از شاهد
توجه به کامل بودن دستور
شرایط یک دستور کامل
الف – قانونی بودن دستور
ب- جامع بودن دستور
ج- توجه به صلاحیت مخاطب دستور
بند دوم – احضار و تحقیق از شاهد
معرفی شاهد خارج از حوزه شاکی
مخفی شدن شاهد
احضار شاهد نظامی
معرفی شاهد خارج از حوزه قضایی
انجام نیابت برای تحقیق از شاهد
اخذ مشخصات گواه
شوگند شاهد
تحقیق از شاهد
مبحث دوم: تحقیقات مقدماتی در وقت کشیک
گفتار اول: مبانی و مرجع قانونی کشیک
کشیک در لغت
تکلیف برقراری کشیک
ضرورت سرعت در تحقیقات مقدماتی
کشیک در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
مرجع عده دار کشیک قضایی
گفتار دوم: ترتیب رسیدگی در کشیک
اتخاذ تصمیم در کشیک
الف- نسبت به پرونده های شعب دیگر
1- نسبت به پرونده های شعب دیگر دادسرا
2- نسبت به پرونده های شعب محاکم
ب- پرونده های فاقد سابقه طرح در شعبه
1- فرض حضور دادستان یا معاون
2- فرض عدم حضور دادستان یا معاون
3- فرض عدم  حضور دادستان
طرح موارد رسیدگی مستقیم
مبحث سوم: دسترسی به متهم و تحقیق از او
گفتار اول: احضار متهم و شرایط آن
شرایط احضاریه
تفهیم حق اخذ وکیل در احضاریه متهم
مقام مجاز امضای احضاریه
مهلت حضور
عذر موجه
حضور متهم در حوزه قضایی دیگر
شرایط نیابت قضایی
تکالیف مرجع دریافت کننده نیابت
انتشار آگهی برای ابلاغ به متهم
متن آگهی برای ابلاغ به متهم
متن آگهی احضار متهم
هزینه انتشار آگهی
گفتار دوم: جلب متهم و شرایط آن
جلب متهم از طریق پاسگاه
بایسته های جلب
پرهیز از صدور دستور احضار توام با جلب
پرهیز از صدور دستور جلب توام با تفتیش
جلب غیر از متهم
الف- جلب کارشناس
ب – جلب شهود و مطلعین
جلب متهم بدون  احضار اولیه
جلب سیار
جلب شبانه
گفتار سوم: تفتیش و بازرسی
بند اول: تفتیش برای دستگیری متهم
عدم دسترسی برای دستگیری متهم
عدم دسترسی به متهم در تفتیش
مخفی شدن متهم در منزل دیگری
امتناع از باز کردن در محل تفتیش
تفتیش در محل خالی از سکنه
بند دوم: تفتیش برای دسترسی به آلات جرم
نمایندگی در مورد دلایل و آلات جرم
تفتیش در اشیا مقامات داخلی
بند سوم: احکام خاص در مورد تفتیش
تفتیش در مورد مقامات و جرایم خاص
وضعیت تفتیش در جرایم سفرای خارجی
رفع شبهه در جرایم سفرا
وضعیت تفتیش در جرایم مامورین کنسولی
گفتار چهارم: تحقیق از متهم 
تحقیق بدون احضار قبلی
دستور تحت نظر متهم
امتناع متهم از اعلام مشخصات
تفهیم اتهام به متهم
دفاع موجه متهم و اثر آن
توالی تفهیم اتهام و تامین
اخد آخرین دفاع
انتخاب وکیل توسط متهم
فصل سوم: صدور قرار تامین کیفری
مبحث اول: قرارهای التزام
گفتار اول: قرار التزام به حضور با قول شرف
متن قرار التزام به حضور با قول شرف
استنکاف  از التزام
گفتار دوم: قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
متن قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
تبدیل قرار
گفتار سوم: قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
متن قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
گفتار چهارم: قرار عدم خروج از حوزه قضایی با وجه التزام
تعهد متهم در قرار عدم خروج از حوزه قضایی با وجه التزام
تعهد متهم در قرار عدم خروج از حوزه قضایی
گفتار پنجم: قرار التزام به معرفی نوبه ای
موارد صدور قرار التزام به معرفی نوبه ای
تعیین نوبت های حضور
متن قرار التزام به معرفی نوبتی
استنکاف از مورد التزام
متن قرار تشدید تامین
بررسی کسب نظر دادستان در تشدید تامین
وصول اعتراض خارج از مهلت
ادعای عذر در تاخیر اعتراض
اشتباه در ذکر قرار جایگزین
گفتار ششم قرار التزام مستخدمان رسمی به حضور
تعهد و متعهد آن
صدور قرار برای متهم مستخدم رسمی دولت
بررسی شمول نسبت به کارکنان نهادهای عمومی  غیردولتی
انحصار تعهد سازمان به پرداخت
کیفیت پرداخت  وجه التزام توسط سازمان متبوع متهم
استنکاف مستخدم رسمی از التزام
گفتار هفتم: قرار التزام عدم خروج از منزل
متن قرار التزام عدم خروج از منزل
نقد قرار التزام عدم خروج از منزل
مبحث دوم: قرارهای اخذ کفیل، وثیقه و بازداشت موقت
گفتار اول: قرار اخذ کفیل
تمایز قرار اخذ کفیل
محدودیت های  استفاده از قرار اخذ کفیل
صدور قرار اخذ کفیل توسط دادیار
اعتراض متهم به قرار اخذ کفیل
معرفی وثیقه به جای کفیل
رد ملائت کفیل
معرفی کفیل بعد از اظهار عجز
اتخاذ تصمیم پس از معرفی کفیل
بازداشت کفیل
فوت کفیل و آثار آن
کفالت موقت از متهم
قرار اخذ کفیل منتهی به بازداشت
تقاضای دادستان برای صدور قرار اخذ کفیل
معرفی کننده کفیل
کفالت شخص حقوقی
نظر قانون گذار در کفالت شخص حقوقی
آثار عجر از معرفی کفیل
تخفیف قرار اخذ کفیل
اثر کفالت بدون اذن
گفتار دوم – قرار وثیقه
انواع وثیقه
الف- وثیقه مالی
ب- وثیقه اعتباری
متن قرار وثیقه
تعیین مصداق وثیقه
وثیقه خارج از حوزه قضایی
تعیین تکلیف متهم پس از قرار
معرفی وثیقه توسط وثیقه گذار
معرفی شش دانگ در قبال مبلغ جزئی
معرفی شش دانگ در قبال مبلغ عمده
معرفی مازاد ملک مرهونه
معرفی وثیقه مشاعی
قرار قبولی وثیقه
مهلت عدول از وثیقه
زمان معرفی مال
زمان توقیف مال
زمان صدور قرار قبولی و امضای وثیقه گذار
بررسی قرار قبولی
1-عدم ضرورت قرار قبولی
2- صدور قرار قبولی با امضای متهم
3- صدور قرار قبولی بدون امضای متهم
تبدیل نوع وثیقه
فوت وثیقه گذار قبل از تحقق تخلف
فوت وثیقه گذار بعد از تحقق تخلف
معرفی متهم خارج از مهلت یک ماهه
معرفی اتومبیل به عنوان وثیقه
معرفی مال دولتی به عنوان وثیقه
محدودیت های استفاده از قرار وثیقه
موضوع وثیقه
آثار صدور قرار وثیقه
اعتراض نسبت به قرار وثیقه
قرار وثیقه منتهی به بازداشت
وثیقه سپاری شخص حقوقی
گفتار سوم: قرار بازداشت موقت
اهمیت قرار بازداشت در جرایم خاص
شرایط قرار بازداشت در جرایم خاص
شرایط قرار بازداشت موقت
بازداشت قبل ازاخذ نظر دادستان
موضوع دادستان در قرار بازداشت موقت
1-موافقت دادستان
2- مخالفت دادستان
کیفیت تصمیم دادگاه در رسیدگی به اعتراض
اختلاف در قرار بازداشت موقت
کیفیت اقدام دادگاه در حل اختلاف
الف- پذیرش نظر دادستان
ب- پذیرش نظر بازپرس
ج – اظهار نظر مستقل
وضعیت قرار بازداشت موقت در نیابت
بازبینی قرار بازداشت موقت
فسخ ابقاء قرار توسط دادگاه
گذشت شاکی بعد از صدور قرار بازداشت
عدول بازپرس از قرار بازداشت
سقوط تکلیف بازبینی با صدور قرار نهایی
بازبینی قرار پس از صدور قرار جلب به دادرسی
بازبینی قرار پس از کیفرخواست
بازبینی قرار در نیابت
نتیجه بازبینی قرار بازداشت
الف- فکر قرار
ب- ابقای قرار
ابلاغ ابقای قرار
اعتراض و اختلاف در ابقاء قرار
توجه به حداکثر  مدت بازداشت تحت قرار
تاثیر حداقل مجازات حبس  در بازبینی قرار
ابهام در زمان بازبینی قرار بازداشت
درخواست رفع بازداشت توسط متهم
اعتراض به تداوم بازداشت ناشی از قرار
قرار بازداشت توسط سازمان بازرسی کل کشور
قرارهای تامینی شخص حقوقی
متن قرار ممنوعیت فعالیت شغلی
قرار ممنوعیت شغلی شخص حقوقی
اطلاع از نوع فعالیت شغلی شخص حقوقی
منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی
متن قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی
صدور قرار تامین برای شخص حقیقی
تقدم و تاخر قرار تامین شخص حقیقی و حقوقی
فصل چهارم: توضیحات تکمیلی قرارهای تامین
مبحث اول- بایسته های تامین کیفری
گفتار اول: قواعد مشترک تامین های کیفری
ملاک های انتخاب تامین
احصایی بودن قرارهای تامین کیفری
استدلال و توجیه  در قرار تامین
قرار تامین واحد در جرایم متعدد
صدور بیش از یک قرار تامین
مخالفت متهم با معرفی تامین توسط ثالث
موارد تجدیدنظر  در تامین کیفری
صدور قرار تامین نیابتی
صدور قرار تامین نیابتی
مرجع رسیدگی به اعتراض در قرار تامین نیابتی
گفتار دوم: تامین مناسب در جرم صدور چک بی محل
تامین در صورت شکایت علیه یکی از دو صادرکننده
قرار تامین در چک دو امضایی
تودیع وثیقه کامل توسط یکی از دو متهم
صدور چک به نمایندگی و قرار تامین
امضای یکی از دو صاحب حساب
قرار تامین در چک ارزی
گفتار سوم: تامین کیفری جرایم اطفال و نوجوانان
قرار تامین اطفال در قانون جدید
قرار تحویل طفل یا نوجوان به سرپرست
قرار اخذ کفیل و وثیقه درمورد اطفال
قرار نگهداری موقت در مورد اطفال
مبحث دوم: نتیجه مالی و الغا اثر از تامین های کیفری
گفتار اول: اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله و ضبط وثیقه
شرایط اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه
1-احضار متهم
2-ابلاغ صحیح احضاریه
3-عدم حضور متهم
4-عدم اعلام  عذر موجه
5- ابلاغ به کفیل یا وثیقه گذار برای معرفی متهم
6-عدم معرفی متهم
7-گزارش امر به دادستان
8-صدور دستور از طرف دادستان
دستور اخذ و ضبط در حوزه قضایی بخش
اثر برائت در ضبط وثیقه
اثر اعتراض به دستور ضبط وثیقه
گفتار دوم: جهات ملغی اثر شدن تامین کیفری
1-صدور قرارهای منع و موقوفی تعقیب
2- قرار اناطه
3- قرار تعلیق اجرای مجازات
4- قرار تعلیق تعقیب
5- قرار بایگانی کردن پرونده
6- حکم برائت متهم
7- شروع به اجرای حبس، تبعید یا اقامت اجباری
8- اجرای کامل مجازات های مقرر در حکم
9- صدور قرار ترک تعقیب
اعلام الغاء به مراجع ذیربط
مبحث سوم: قرارهای پشتیبان
گفتار اول: قرارهای نظارت قضایی
شکل و محتوای قرار نظارت قضایی
شرایط قرار نظارت قضایی
متن قرار نظارت قضایی
تقدم و تاخر تامین و قرار نظارت قضایی
قرار نظارت قضایی مستقل
ضمانت اجرای قرار نظارت قضایی
آثار تبعیت از قرار نظارت قضایی
شیوه اجرای قرار نظارت قضایی
تبدیل قرار نظارت قضایی به تامین کیفری
تخلف منتهی به تشدید تامین کیفری
صدور قرار نظارت به تقاضای دادستان
قرار نظارت قضایی برای شخص حقوقی
بهسازی قرارهای نظارت قضایی
1-توسعه مصادیق قرارهای نظارت قضایی
2- پیش بینی اخذ تضمین مالی
3- افزایش محدودیت یا زمان قرار
4- اخذ موافقت بزه دیده
گفتار دوم: قرار تامین ضرر و زیان در پرونده کیفری
انواع قرارهای تامین مدنی در پرونده کیفری
زمان طرح تقاضای تامین خواسته
درخواست تامین خواسته در زمان شکایت
درخواست تامین خواسته در جریان تحقیقات
قابل اعتراض بودن قرار تامین خواسته
درخواست تامین در جریان دادرسی
درخواست تامین بعد از حکم
درخواست تامین ضمن دادخواست ضرر و زیان
صدور قرار تامین خواسته توسط بازپرس
مطلع کردن دادستان از قرار تامین خواسته
رابطه تامین مدنی و تامین کیفری
تاثیر تامین کیفری در تامین دادخواست اعسار
توسعه تعهدات کفیل یا وثیقه گذار
تامین عین معین
تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادسرا
دادخواست ضرر و زیان بعد از کیفرخواست
قرار تامین ضرر و زیان در چک
متن قرار تامین وجه چک
قرار تامین خواسته در چک ارزی
تامین خواسته در چک دو امضایی
تامین خواسته در چک به نمایندگی
آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی
فهرست منابع و ماخذ                    
موضوع
آیین دادرسی کیفری
نویسنده
علی مهاجری
ناشر
فکرسازان
نوع نگارش
موضوعی
تعداد صفحات
416 صفحه
سال چاپ
سال 97
نوبت چاپ
نوبت دوازدهم
نوع جلد
گلاسه سلفون شده

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...