آیین رسیدگی در دادسرا (جلد دوم) | مهاجری

دکتر علی مهاجری

از {{model.count}}
150,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

نگارنده در این کتاب، به شکل کاربردی و همگام با مباحث آیین دادرسی  کیفری، خواننده را به طور عملی با روند رسیدگی در دادسراها آشنا می کند.کتاب  به شکل موضوعی طبقه بندی شده است و به سبک روند اتفاق جرم از کشف تا تحقیق  و رسیدگی را مورد بررسی قرار داده است، که این سبک نوشتار آن هم با آشنایی  به شکل عملی مطابق با رویه دادسراهای ایران ارزش اثر را بسیار بالا می  برد.کتاب پیش رو، به دانشجویان که علاقه دارند در کنار یادگیری  تئوری مواد و موارد قانونی در کتاب و کلاس های دانشگاهی، قانون آیین دادرسی  کیفری را به طور عملی از کشف جرم تا رسیدگی آن را فرا بگیرند، توصیه می  شود. همچنین برای کارآموزان وکالت و قضاوت نیز بسیار مطلوب ارزیابی می شود.ضمن  تحلیل و بررسی مواد و موضوعات قانون آیین دادرسی کیفری آراء وحدت رویه و  نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مورد استفاده و بهره برداری قرار  گرفته است. همچنین در صورت ضرورت متن مواد قانونی از قانون آیین دادرسی  کیفری که بدان اشاره می شود، در قالب پاورقی درج شده است. موضوع کتاب حاضر در قالب مجموعه کتاب 2 جلدی چاپ شده است، که کتاب فوق جلد دوم آن می باشد.

محصولات مرتبط

- ذکر مواد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛

- توضیح و تفسیر و تحلیل مواد قانون فوق در قالب یادداشت ذیل مواد؛

- ذکر آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مرتبط با مواد و موضواعات آیین دادرسی کیفری در خلال مباحث؛

- ارجاعات دقیق به شماره و تاریخ آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی؛

- تبیین و بررسی نظریات اندیشمندان حقوق و آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی و ارزیابی و تشخیص درستی و نادرستی آن ها.

فصل اول: قرارهای نهایی و مباحث مرتبط
فصل دوم: قرار عدم صلاحیت
فصل سوم: قرار امتناع از رسیدگی
فصل چهارم: قرار توقف تحقیقات
فصل پنجم: قرار ترک تعقیب
فصل ششم: قرار بایگانی
فصل هفتم: قرار نیابت قضایی
فصل هشتم: قرار عدم دسترسی به پرونده
فصل نهم: قرار ارجاع امر به کارشناسی
فهم دهم: قرار تعلیق تعقیب
فصل یازدهم: قرار موقوفی تعقیب
فصل دوازدهم: قرار منع تعقیب
فصل سیزدهم: قرار جلب به دادرسی
فصل چهاردهم: کیفرخواست
مقدمه
پیش نیاز استفاده از کتاب
فصل اول: قرارهای نهایی و مباحث مرتبط
کلیات در شرایط قرارهای نهایی
استدلال و استناد
صحت استناد
دقت مقام اظهار نظر
عدم تصریح به قطعیت
توجه به اقدامات تعقیبی
ابلاغ رونوشت قرار
فصل دوم: قرار عدم صلاحیت
متن قرار عدم صلاحیت
حق اطلاع شاکی
ارسال پرونده به مرجع صالح
تامین کیفری و عدم صلاحیت
اختلاف در صلاحیت
اختلاف مجدد در صلاحیت
نحوه اعلام اختلاف در صلاحیت
اختلاف بازپرس و دادستان مقصد
مراجع حل اختلاف
حل اختلاف در صلاحیت توسط دادگاه تجدیدنظر
حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی کشور
احاله رسیدگی از دادسرای ویژه روحانیت
مرجع رسیدگی به اعتراض
فصل سوم: قرار امتناع از رسیدگی
جهات رد رسیدگی کیفری
جهات رد قاضی دادسرا
حق طرفین به رد قاضی دادسرا
مهلت اعلام جهات رد
نوع مواجعه دادستان  با قرار امتناع
قرار رد ایراد
وصول اعتراض به قرار رد ایران
قبول ایراد
متن قرار امتناع از رسیدگی
ضمانت اجرای جهات رد
فصل چهارم: قرار توقف تحقیقات
مبنای وضع قرار توقف  تحقیقات
شرایط صدور قرار توقف  تحقیقات
متن قرار توقف تحقیقات
اعتراض به قرار توقف تحقیقات
مقام صدور قرار توقف تحقیقات
شناسایی متهم بعد از اقرار
صدور قرار در جرایم عمومی محض
ارتباط قرار توقف تحقیقات و مرور زمان
فصل پنجم: قرار ترک تعقیب
شرایط صدور قرار ترک تعقیب
ارسال درخواست نزد دادستان
دستور دادستان برای صدور قرار
امتناع از صدور قرار
تبیین شرایط صدور قرار ترک تعقیب
رد درخواست  صدور قرار ترک تعقیب
صدور قرار ترک تعقیب
متن قرار ترک تعقیب
صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه
ابلاغ قرار ترک تعقیب
درخواست تعقیب مجدد متهم
تحلیل تعقیب مجدد قبل از ترک تعقیب
مرجع تجویز تعقیب مجدد
تاثیر قرار ترک تعقیب در تامین کیفری
تاثیر قرار ترک تعقیب در تامین خواسته
ارتباط قرار ترک تعقیب و مرور زمان
لغو اقدامات تعقیبی
تعیین تکلیف اموال در ترک تعقیب
قرار ترک  تعقیب و ضبط اموال
تقاضای ترک تعقیب توسط وکیل
تقاضای ترک تعقیب در جرایم غیر مشمول
فصل ششم: قرار بایگانی پرونده
جرایم مشمول بایگانی پرونده
ضمانت اجرای تعهدات متهم
صدور قرار بایگانی پرونده
متن قرار بایگانی پرونده
مخاطب ابلاغ قرار بایگانی پرونده
شکایت شاکی پس از صدور قرار
تجدیدنظر پذیری قرار بایگانی پرونده
مهلت تجدید نظراز قرار بایگانی
اثر قرار بایگانی پرونده در تامین کیفری
فصل هفتم: قرار نیابت قضایی
اجباری بودن نیابت قضایی
اعطای نیابت به دادگاه بخش
صلاحیت ذاتی در نیابت قضایی
نیابت در جرایم مربوط به دادرسی دادگاه انقلاب
امور قابل اعطای نیابت
تشریفات اعطای نیابت
الف – صدور قرار نیابت قضایی
ب – احاله تحقیقات معین در قرار به مرجع مجری
ج – ارسال اوراق مورد نیاز به مرجع مجری
صدور قرار نیابت قضایی
متن قرار نیابت قضایی
نوع اقدام محول شده به مجری نیابت
مخاطب نیابت
مکاتبه با مرجع مجری نیابت
وصول نیابت از مرجع معطی
ارسال نیابت از مرجع معطی
ایراد به اعتقاد بر کسب نظر دادستان
اختلاف بین بازپرس و دادستان مخاطب نیابت
اختیارات مرجع مجری نیابت
الف – اختیارات نیابتی
ب- اختیارات قانونی
ب 1- ارسال نیابت به حوزه دیگر
ب2- تعدیل  تامین مورد تقاضا
ب3 – اخذ تامین مستقل
اقدام موازی راجع معطی و مجری
ارتباط نیابت و سوگند
نیابت برای استماع سوگند
نیابت قضایی الکترونیکی
نیابت قضایی بین المللی
اختلاف بین مخاطب نیابت و حوزه دیگر
استفاده از راهکار قرار عدم صلاحیت
فصل هشتم: قرار عدم دسترسی به پرونده
مرحله مشمول قرار عدم دسترسی به پرونده
صدور قرار عدم دسترسی به پرونده
متن قرار عدم دسترسی به پرونده
ذکر مدت عدم دسترسی
مبنای تجویز قرار عدم دسترسی
صدور قرار در جرایم امنیتی  و منافی عفت
اثر قرار عدم دسترسی به پرونده
اعتراض به قرار عدم دسترسی صادره دادگاه
مرجع رسیدگی به اعتراض
صدور قرار رد درخواست شاکی
متن قرار رد درخواست شاکی
انصراف قرار عدم دسترسی از حقوق قانونی
درخواست مجدد دسترسی
رد درخواست مجدد دسترسی
فصل نهم: قرار ارجاع امر به کارشناسی 
نیاز به جلب نظر کارشناسی
اختیار بازپرس در پذیرش تقاضا
شرایط ارجاع امر به کارشناس
الف – صدور قرار
ب – ذکر موضوع کارشناسی
ج – انتخاب از طریق قرعه
د – فرد بودن کارشناسان منتخب
هـ - تعیین مدت کارشناسی
موضوع و مهلت در قرار کارشناسی دادگاه
شرایط انتخاب خبره محلی
شرایط اجرای قرعه در کارشناسی
صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی
پرداخت دستمزد کارشناس
الف – پرداخت توسط شاکی
ب – وصول  از شاکی
ج -  پرداخت توسط امور مالی دادگستری
ناتوانی شاکی برای پرداخت دستمزد کارشناس
مهلت کارشناسی
تعیین کارشناس دیگر
زمان پرداخت دستمزد کارشناس
تعیین دستمزد کارشناس
ملاکهای تعیین دستمزد کارشناس
الف- کمیت کار
ب- کیفیت کار
ج – ارزش کار
توجیه میزان دستمزد در قرار کارشناسی
اخطار به کارشناس قبل از پرداخت دستمزد
تقاضای متهم برای کارشناسی
وصول نظر کارشناس
دعوت کارشناس برای ادای توضیح
قرار تکمیل نظریه کارشناسی
متن قرار تکمیل نظریه کارشناسی
تردید در نظریه  کارشناس
حدود ارزش نظریه کارشناس
رد نظر کارشناس
تکلیف کارشناسان به انجام کارشناسی
عذر کارشناس در انجام کارشناسی
جهات رد کارشناس
مهلت اعلام معذوریت
رعایت تعرفه دستمزد کارشناسان
فصل دهم: قرار تعلیق تعقیب
جرایم مشمول تعلیق تعقیب
تشریفات صدور قرار تعلیق تعقیب
1-اخذ موافقت متهم
2-اخذ تامین
3-تعیین دستورهای لازم الاجرا
مدت تعلیق تعقیب
مصادیق دستورات ضمن قرار
تعهدات متهم در قرار تعلیق تعقیب
لغو تعلیق تعقیب و موارد آن
صدور قرار تعلیق تعقیب
متن قرار تعلیق تعقیب
تحلیل ضرورت موافقت دادستان
درخواست الغاء  قرار تعلیق تعقیب
الغاء قرار تعلیق تعقیب
بررسی عذر متهم در انجام دستورات
فصل یازدهم: قرار موقوفی تعقیب
جهات صدور قرار موقوفی تعقیب
الف – فوت متهم
ب- گذشت شاکی
بررسی دقیق گذشت شاکی
گذشت شاکی بعد از صدور حکم
اثر گذشت شاکی
پ – شمول عفو
ت – نسخ  مجازات قانونی
آثار نسخ کیفری
ث – مرور زمان
مواعد مشمول مرور زمان تعقیب
مرور زمان اجرا
ج – توبه  متهم
مسائل توبه
اثبات تظاهری بودن توبه
چ – امر مختومه
آثار قرار موقوفی تعقیب
1- رفع اثر از قرار تامین خواسته
2- لغو قرار تامین کیفری
3-لغو قرار نظارت قضایی
4-آزادی متهم تحت قرار
5-عدم امکان طرح مجدد شکایت
صدور قرار موقوفی تعقیب
اعتراض به قرار موقوفی تعقیب
تعقیب متهم بعد از قرار موقوفی تعقیب
اقدام پس از نقض قرار موقوفی تعقیب
اجتماع موجبات منع و موقوفی تعقیب
الف – تصمیم بر اساس موجب مقدم
ب – برتری دادن به گذشت شاکی
ج – انتخاب تصمیم به نفع متهم
قرار موقوفی تعقیب به استناد جنون متهم
فصل دوازدهم: قرار منع تعقیب
جهات صدور قرار منع تعقیب
جهت دیگر صدور قرار منع تعقیب
متن قرار منع تعقیب
منع تعقیب در جرایم نمایندگان مجلس
متن منع تعقیب برای نماینده
جلب نظر دادستان در قرار منع تعقیب
نوع اقدام دادستان در مواجهه با منع تعقیب
الف – موافقت با قرار منع تعقیب
ب – دستور تکمیل تحقیقات
ج – مخالفت  با قرار منع تعقیب
اقدام بازپرس پس از مخالفت دادستان
الف – قبول نظر دادستان
ب – اصرار بر عقیده خود
ملاک شناسایی دادگاه صالح حل اختلاف
منع تعقیب در تعدد جرم
الف – جرایم در صلاحیت رسیدگی یک دادگاه
ب – جرایم در صلاحیت رسیدگی دو دادگاه
ب1 – صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو
ب2- صلاحیت دادگاه کیفری و انقلاب
توجیه مندی قرار منع تعقیب
اعلام ختم تحقیقات در قرار منع تعقیب
ابلاغ قرار منع تعقیب
اعتراض به قرار منع تعقیب
وصول اعتراض خارج از مهلت
ادعای عذر در تاخیر اعتراض
اقدام پس از نقض قرار منع تعقیب
درخواست تکمیل تحقیقات از دادسرا
تعقیب مجدد پس از قرار منع تعقیب
کشف دلیل یا دلایل جدید
تجویز تعقیب توسط دادگاه
کشف دلیل جدید در دادگاه بخش
الف – قرار منع تعقیب به جانشینی بازپرس
ب – قرار منع تعقیب مربوط به صلاحیت دادگاه بخش
اعتراض به قرار پس از حل اختلاف دادگاه
صدور قرار منع تعقیب به دو جهت
اختلاف در منع تعقیب به اعتبار نوع جرم
وضعیت آخرین  دفاع در قرار منع تعقیب
مراقبت در صدور قرار منع تعقیب
اثر منع تعقیب در لغو تامین
منع تعقیب و تعیین تکلیف اموال
اعتراض طرفین نسبت به تصمیم راجع به اموال
اعتراض ثالث نسبت به تصمیم راجع به اموال
مداخله اشخاص  ثالث در دادرسی کیفری
تشریفات اعتراض ثالث به تصمیم بازپرس
مرجع رسیدگی به اعتراض
منع تعقیب و ضبط مال
فصل سیزدهم: قرار جلب به دادرسی
صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس
صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه
استناد و استدلال در قرار جلب به دادرسی
منظور از استناد در قرار جلب به دادرسی
اظهارنظر دادستان
الف – اظهار نظر مستقیم
ب – ارجاع به دادیار
توجیه قرار جلب به دادرسی
صدور قرار جلب به دادرسی
قرار جلب به دادرسی و نظر خاص دادستان
استقلال در قرار جلب به دادرسی
قرار جلب به دادرسی در دادگاه
رسیدگی مسبوق به قرار جلب به دادرسی
فصل چهاردهم: کیفرخواست
کیفرخواست خطاب به دو مرجع
ارسال کیفرخواست به دادگاه کیفری یک
صدور کیفرخواست توسط دادستان
اصلاح کیفرخواست
متن کیفرخواست اصلاحی
عدول از کیفرخواست
صدور کیفرخواست جدید
صدور  دو کیفرخواست
کیفرخواست شفاهی
شرایط صدور کیفرخواست شفاهی
درخواست برای صدور کیفرخواست شفاهی
عدول از کیفرخواست شفاهی
رفع نفص تحقیقاتی پس از کیفرخواست
فهرست منابع          
موضوع
آیین دادرسی کیفری
نویسنده
علی مهاجری
ناشر
فکرسازان
نوع نگارش
موضوعی
تعداد صفحات
352 صفحه
سال چاپ
سال 99
نوبت چاپ
نوبت دوازدهم
قطع
وزیری
نوع جلد
گلاسه سلفون شده

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...