دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد سوم | دکتر مهاجری

دکتر علی مهاجری

از {{model.count}}
180,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد سوم نوشته دکتر علی مهاجری به شرح ماده به  ماده مواد 113 تا 180 (بخش قواعد ویژه) قانون اجرای احکام مدنی همراه با  نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و مقررات مرتبط می‌پردازد..علاوه بر تفسیر ذیل هر ماده به تطبیق آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در کتاب حاضر ارائه شده است.مجموعه دانشنامه اجرای احکام مدنی که به تفسیر قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می‌پردازد، شامل سه جلد زیر می‌باشد:  
    دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد اول (بخش قواعد عمومی: مواد 1 تا 48)
    دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد دوم (بخش توقیف اموال: مواد 49 تا 112)
    دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد سوم (بخش قواعد ویژه: مواد 113 تا 180)

محصولات مرتبط

شامل سه جلد زیر می‌باشد:

  1. دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد اول (بخش قواعد عمومی: مواد 1 تا 48)
  2. دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد دوم (بخش توقیف اموال: مواد 49 تا 112)
  3. دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد سوم (بخش قواعد ویژه: مواد 113 تا 180)

فصل سوم: فروش اموال توقیف شده

مبحث اول: فروش اموال منقول

ماده 113

تراضی در موعد و محل فروش

حدود تراضی در موعد و محل فروش

توافق نسبت به نحوه فروش

اقدام اجرایی مطابق قوانین

تراضی با شخص ثالث

ماده 114

فروش اموال از طریق مزایده

روش فروش اموال

فروش از طریق مزایده

مزایده در اجرای اسناد

ماده 115

فروش در محل تعیین شده توسط شهرداری

محل برگزاری مزایده

تعیین محل برگزاری مزایده

ترجیح منافع محکوم علیه

ماده 116

فروش اموال در محل حفظ شده

فروش در محل نگهداری اموال

تشخیص مخارج مزایده

ماده 117

تعیین موعد  فروش توسط مدیر اجرا

تعیین زمان مزایده

کمیت و کیفیت مورد مزایده

ماده 118

انتشار آگهی فروش

آگهی مزایده

انتشار آگهی روزنامه محلی

هزینه آگهی مزایده

آگهی مزایده در اجراییه های ثبتی

انتشار آگهی در غیر روزنامه محلی

ماده 119

فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش

مزایده پس از ده روز از انتشار آگهی

موعد فروش برای محکوم علیه مقیم خارج

فرصت دو ماهه فروش

ماده 120

الصاق آگهی فروش در معابر

فرض عدم انتشار روزنامه محلی

نصاب عدم انتشار آگهی

الصاق آگهی در معابر

ماده 121

انتشار آگهی اضافی به هزینه متقاضی

حل انتشار آگهی اضافی

ضرورت انتشار آگهی

عدم امکان مطالبه هزینه آگهی

ماده 122

مندرجات آگهی فروش مال منقول

شرایط آگهی فروش

روز، ساعت و محل فروش

درج قیمت پایه مزایده در آگهی

شرایط آگهی مزایده اجرای سند

مندرجات آگهی در مزایده اجرای اسناد

مقایسه مندرجات آگهی احکام و اسناد

ماده 123

الصاق آگهی در قسمت اجرا و محل فروش

انتشار آگهی در نیابت

عدم انتشار آگهی در نیابت

ماده 124

آگهی مجدد

تغییر روز فروش

روزنامه محل انتشار آگهی جدید

ماده 125

حضور دادورز و نماینده دادسرا در فروش

حضور دادورز در مزایده

حضور نماینده دادسرا در مزایده

حدود اختیارات نماینده دادسرا

آزادی شرکت در مزایده

ماده 126

بازدید اموال توسط داوطلبان

رویت اموال مورد مزایده

حق شخص حقوقی به شرکت در مزایده

ماده 127

مشارکت محکوم له در خرید

شرکت محکوم له در مزایده

اشخاص ممنوع از شرکت در خرید

اشخاص ممنوع از خرید دراجرای سند

ماده 128

قیمت پایه در مزایده

قیمت پایه مزایده

قبول بالاترین قیمت

توافق بر تعویق مزایده

لغو مزایده

ماده 129

پرداخت بهای اموال به صورت وعده

اعطای تسهیلات به خریدار

پرداخت ده درصد قیمت پیشنهادی

ضبط سپرده خریدار

انصراف خریدار

فروش غیرعمدی در اجرای سند

زمان پرداخت وجه مزایده به محکوم له

ماده 130

اختیار صاحب مال در چگونگی فروش

درخواست تقدم و تاخر فروش

اختیار صاحب مال در طرح تقاضا

ضرورت دعوت محکوم علیه برای مزایده

حق مدیون برای تقدم فروش

ماده 131

فقدان خریدار در مراسم مزایده اول

خریدار نداشتن مال مورد مزایده

رفع بازداشت از مال مورد مزایده

قبول مال مورد مزایده توسط محکوم له

تقاضای تجدید مزایده

عدم تقاضای تجدید مزایده

پرداخت هزینه آگهی تجدید مزایده

اختلاف در تجدید مزایده

فروش مال به هر میزان

قیمت پایه در مزایده مجدد

حضوری بودن مزایده

اثر فروش به هر میزان در دارا شدن غیر عادلانه

ماهیت مزایده

ماده 132

فقدان خریدار در مزایده دوم

حقوق محکوم له درمزایده دوم

تحویل اموال به صاحب آن

قبول مال بعد از مزایده دوم

ماده 133

تنظیم صورت مجلس مزایده

حقوق محکوم له در مزایده دوم

تحویل اموال به صاحب آن

قبول مال بعد از مزایده دوم

ماده 133

تنظیم صورت مجلس مزایده

صورت مجلس فروش

قید تاریخ در صورت مجلس

ذکر خصوصیات مال در صورت مجلس

ذکر قیمت مزایده در صورت مجلس

ذکر مشخصات خریدار

امضای خریدار در صورت مجلس مزایده

ماده 134

شرط تسلیم مال به خریدار

ماهیت فروش از طریق مزایده

ترتیب پرداخت ثمن مزایده

توافق بر ختم اجرا پس از مزایده

تسلیم مال به خریدار در مزایده اجرای سند

ماده 135

فروش قسمتی از اموال توقیف شده

تکافوی محکوم به با فروش بخش از اموال

حکم فروش اموال قابل تفکیک

مرجع تشخیص فروش بخشی از اموال

ماده 136

موارد بی اعتباری مزایده و تجدید آن

جهات بی اعتباری مزایده

محدودیت برای مشارکت در مزایده

فروش بدون حضور نماینده دادسرا

ضوابط ناظر به صحت جریان مزایده

شکایت از مزایده

وقوع ملک در طرح شهرداری

جهات بطلان مزایده در اجرای اسناد

شکایت بعد از یک هفته

مبحث دوم: فروش اموال غیرمنقول

ماده 137

ترتیب فروش اموال غیرمنقول

مقررات عمومی  فروش اموال غیرمنقول

ترتیب فروش اموال غیرمنقول

استثنای موارد خاص

ماده 138

مندرجات آگهی فروش غیرمنقول

بایسته های آگهی فروش مال غیرمنقول

تنظیم آگهی مزایده مال غیرمنقول

منظور از محل وقوع ملک غیرمنقول

توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه

ذکر نوع استفاده از ملک در آگهی

ذکر وضعیت ملک در آگهی

ذکر حقوق ثالث در آگهی مزایده

شرایط آگهی مزایده غیرمنقول

ضرورت درج دیون ملک در آگهی

شرایط آگهی مزایده در اجرای اسناد

ماده 139

انتشار آگهی فروش غیر منقول

ترتیب انتشار آگهی مزایده

اثر انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

رعایت قانون در آگهی مزایده

ماده 140

فروش سهم مشاع ملک محکوم علیه

فروش تمام ملک مشاع

درخواست مشترک فروش تمام ملک

زمان درخواست مشترک فروش تمام ملک

عدول از درخواست فروش

ماده 141

مندرجات صورت مجلس مزایده

ضرورت حضور نماینده دادسرا در مزایده

مسئول تنظیم صورت مجلس مزایده

ارسال صورت مجلس مزایده برای دادگاه

مقدمات تنظیم سند مال مورد مزایده

ماده 142

شکایت راجع به صورت مجلس مزایده

اعلام شکایت نسبت به اقدام دادورز

جهات شکایت از مزایده

شکایت نسبت به نحوه تنظیم صورت مجلس

کیفیت ارزیابی مال

تخلف از مقررات

شکایت

مهلت طرح شکایت

صلاحیت رسیدگی

رسیدگی به شکایت

ضروت ذی نفع

رسیدگی به تشخیص

شکایت از عملیات

ماده 143

دستور صدور سند انتقال

شرط صدور دستور انتقال سند

تحقق صحت جریان

مرجع احراز

واگذاری حقوق

تسلیم مال

عدول از دستور

اشتباه در احراز

تنظیم سند در مزایده اجرای اسناد

ماده 144

قبول ملک در مقابل طلب

موارد قبول ملک در قبال طلب

زمان قبول ملک

قبول ملک در مزایده

فرصت دو ماهه محکوم علیه

نحوه مطالبه

قبول ملک در قبال معادل طلب

وصل مازاد از بستانکار

انتقال مال به دیگری

پرداخت بدهی بعد از مزایده در اجرای اسناد

ماده 145

امضای سند انتقال توسط نماینده دادگاه

امضای سند انتقال

انتقال ملک به خریدار

فوت قبل از تنظیم سند مزایده

فصل پنجم: اعتراض شخص ثالث

ماده 146

اظهار حق نسبت به مال توقیف شده

اعتراض ثالث به توقیف مال

اعتراض مستند به سند رسمی

مرجع پذیرش ادعای ثالث

ماده 146

اظهار حق نسبت به مال توقیف شده

اعتراض ثالث به توقیف مال

اعتراض مستند به سند رسمی

مرجع پذیرش ادعای ثالث

بازداشت بودن ملک مورد حکم

مستند نبودن اعتراض به حکم یا سند رسمی

کیفیت رسیدگی دادگاه به اعتراض

اعتراض ثالث در اجرای اسناد

ارتباط ماده 146 با عین محکوم به

اعتراض به توقیف مال در دادسرا

ماده 147

رسیدگی به شکایت شخص ثالث

نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث

عدم نیاز به تقدیم دادخواست

حدود صلاحیت قاضی اجرای احکام

مرجع تقدیم اعتراض ثالث

ابلاع مفاد اعتراض ثالث

تصمیم به رسیدگی به اعتراض ثالث

تصمیم در مورد قرار توقیف عملیات اجرایی

اعتراض به قرار توقیف عملیات اجرایی

قالب تصمیم دادگاه در اعتراض ثالث

رسیدگی بدون تشریفات

تعویق عملیات اجرایی

رعایت اصول دادرسی در رسیدگی به اعتراض

تشریفات اعتراض ثالث

اعتراض ثالث ایذایی

فصل ششم: حق تقدم

ماده 148

وصول اجرایییه های متعدد به قسمت اجرا

حق تقدم محکوم له

حق تقدم دارنده وثیقه

حق تقدم خدمه خانه و کارگر

حق تقدم سایر طلبکاران

حق تقدم ذینفع توقیف

وصول دیون ممتازه از زوج

حق تقدم در امور حسبی

حق تقدم به اموال متوفی

ماده 149

ترتیب پرداخت طلب بستانکاران متعدد

ارتباط بین طبقات بستانکاران

مسئول هزینه ارزیابی و حق الزحمه

وجوه اضافی حاصل از مزایده

ترتیب استیفا از وجوه اضافی

پرداخت بدهی از محل دیه

فصل هفتم: تادیه طلب

ماده 150

پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی به محکوم له

تقدم پرداخت به محکوم له

مصادیق هزینه های اجرایی

قلمرو هزینه های اجرایی

وجوه مازاد بر محکوم به و هزینه های اجرایی

رد مازاد وجوه

ماده 151

وصول بقیه طلب

کاستی وجوه حاصل از مزایده

وصول کمتر از محکوم به

اخذ رسید از محکوم له

ماده 152

اخذ رسید از محکوم له

تحویل رسید به محکوم علیه

پرداخت مستقیم به محکوم له

ماده 153

تقسیم محکوم به بین طلبکاران متعدد

تقدم هزینه های اجرایی

حق تقدم بعضی از محکوم لهم

بهره مندی محکوم لهم از وجوه

حق تقدم در مال ثانوی

ماده 154

تنظیم تقسیم نامه توسط دادورز

تقسیم وجوه به نسبت طلب

اطلاع طلبکاران از میزان سهم خود

ماده 155

شکایت از ترتیب تقسیم

اعتراض به ترتیب تقسیم

ترتیب مراجعه به دادگاه برای اعتراض

رسیدگی در جلسه اداری

اعتراض خارج از مهلت

ماده 156

استرداد اضافه پرداختی به طلبکار

استرداد پرداختی اضافی به طلبکار

ورود خسارت در اثر رفتار دادورز

ترتیب استرداد مازاد

اجرای حکم بیش از محکوم به

ماده 157

وصول خسارت تاخیر تادیه

چگونگی وصول خسارت تاخیر

خسارت بعد از صدور حکم

گسترده طلب محکوم له

فصل هشتم: هزینه های اجرایی

ماده 158

مصادیق هزینه های اجرایی

وصول هزینه اجرایی از اموال محکوم علیه

محکوم به غیر وجه رایج ایرانی

محکومیت به تحویل مال غیر وجه

ماخذ تعین هزینه اجرایی

هزینه اجرایی به ماخذ تقدیم دادگاه

ذینفع هزینه های اجرایی

تمثیلی بودن هزینه های اجرایی

ذکر تقویم خواسته در اجراییه

هزینه اجرایی ارا اداره کار

هزینه اجرای رای داور

ادعای ناتوانی در پرداخت هزینه اجرایی

هزینه اجرایی خسارت تاخیر تادیه

مبنای حقوقی هزینه اجرایی

وصول نیم عشر به ماخذ بهای خواسته

هزینه اجرایی دستور فروش

ماده 159

هزینه اجرایی در تخلیه مورد اجاره

نحوه محاسبه هزینه اجرایی حکم تخلیه

هزینه اجرایی احکام غیر مالی

میزان هزینه اجرایی احکام غیرمالی

ماخذ محاسبه هزینه اجرایی

هزینه اجرایی در اجرای اسناد

تعدیل سالانه هزینه اجرایی

ماده 160

زمان پرداخت حق اجرا

مسئول پرداخت هزینه اجرایی

زمان مسئولیت برای پرداخت حق الاجرا

مهلت پرداخت محکوم علیه مقیم خارج

معافیت از پرداخت هزینه اجرایی

رکود اجرا پس از ابلاغ اجراییه

هزینه اجرایی علیه محکوم علیه دولتی

معافیت زوجه از هزینه اجرایی

وصول حق الاجرا از محکوم علیهم

تنصیف حق الاجرا

حق الاجرای اسناد لازم الاجرا

تاثیر سازش در هزینه اجرایی

خروج نیم عشر از قلمرو حبس

سازش پس از مزایده

الزام دولت به پرداخت نیم عشر اجرایی

زمان تعلق نیم عشر به محکوم علیه دولتی

پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه

قرار توقیف تاجر ضمن حکم ورشکستگی

ماده 161

زمان وصول هزینه اجرایی

زمان وصول حق الاجرا

اثر وصول محکوم به توسط محکوم له

توقیف مال برای وصول حق الاجرا

ترتیب وصول حق الاجرا

ماده 162

واریز حق اجرا به صندوق دادگستری

وظیفه دادورز در رابطه با حق الاجرا

آخرین مرحله عملیات اجرایی

ناامیدی از ثالث برای پرداخت نیم عشر

الزام سازمان مدیریت به پرداخت محکوم به

ماده 163

ترتیب وصول جریمه نقدی

وصول جریمه نقدی

وصول جریمه ازطریق توقیف اموال

پیشینه اقدام در مورد جزای نقدی

مرجع وصول جزای نقدی

بازداشت در قبال جزای نقدی

مرجع دستور جلب محکوم علیه

تقسیط جزای نقدی

سایر ضوابط مربوط به جزای نقدی

موارد وصول جزای نقدی توسط دادورز

ماده 164

عدم وصول هزینه اجرایی موقت حکم

هزینه اجرای موقت حکم

اثر اعاده عملیات اجرایی

استرداد حق الاجرا

معافیت از هزینه اجرایی

ماده 165

حق الاجرا در مورد احکام فرجام خواسته

اثر فرجام در حق الاجرا

ترتیب وصول حق الاجرا در فرجام

سبب استرداد حق الاجرا

ماده 166

محل مصرف حق الاجرا

محل واریز حق الاجرا

واریز درآمدها به حساب عمومی

قرار گرفتن وجوه در اختیار دادگستری

ماده 167

دامنه شمول مقررات قانون

حاکمیت قانون نسبت به اجراییه های قبلی

ماده 168

بلا اثر شدن اجراییه

مروز زمان صدور اجراییه

تکلیف پیگیری عملیات اجرایی

نقش اعسار در بلااثر شدن اجراییه

اثر صدور اجراییه در دعوای اعسار

انصراف محکوم له

حق اجرای اجراییه بلا اثر شده

قهری بودن بلااثری اجراییه

وصول وجوه به صورت مستمر

عدم تعلق  حق الاجرا در اجراییه های ثبتی

فصل نهم: احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای خارجی

ماده 169

شرایط اجرای حکم خارجی

شرایط عمومی شناسایی و اجرا

اجرای احکام دادگاه های ایران در خارج

معتبر تلقی شدن حکم دادگاه خارجی

ارتباط اجرای حکم خارجی با حاکمیت

تئوری نزاکت بین المللی

تئوری تعهد حقوقی

تئوری حقوق مکتسبه

نظریه اعتبار امر قضاوت شده

تئوری رفتار متقابل

رفتار متقابل کشور متقاضی اجرا

انطباق مفاد حکم با نظم عمومی

آثار نظم عمومی نسبت به اجرای احکام

انطباق مفاد حکم با عهود بین المللی

باقی بودن اعتبار حکم خارجی

عدم صدور حکم در ایران

صالح بودن دادگاه صادرکننده حکم

صلاحیت انحصاری نسبت به مال غیرمنقول

صدور دستور از مقامات صلاحیت دار

اجرای حکم خارجی در امور خانوادگی

ماده 170

مرجع اجرای حکم خارجی

صلاحیت دادگاه محل مخاطب تقاضای اجرا

صلاحیت دادگاه محل اقامت محکوم علیه

صلاحیت دادگاه تهران

عدم صلاحیت دادگاه محل وقوع مال

مرجع اجرای حکم خارجی خانواده

ماده 171

ترتیبات خاص در اجرای حکم خارجی

رعایت ترتیبات مقرر در معاهدات

اقدام مطابق ترتیبات معاهده

شرط رعایت معاهده

بازداشت محکوم علیه

ماده 172

تقاضای اجرای حکم خارجی

ضرورت کتبی بودن تقاضای اجرای حکم

شرایط تقاضای اجرای حکم خارجی

فرم تقاضانامه اجرای حکم خارجی

ماده 173

مدارک پیوست اجرای حکم خارجی

مدارک پیوست تقاضای اجرای حکم

رونوشت دستور اجرای حکم

تایید نمایندگی ایران در کشور خارجی

تایید اصالت توسط نماینده سیاسی

ماده 174

اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضا

نحوه اقدام دفتر دادگاه پس از وصول تقاضا

تقاضانامه فاقد شرایط

بررسی در جلسه فوق العاده اداری

تحقق وقت فوق العاده

قرار قبول یا رد تقاضا

طرح مجدد تقاضانامه اجرا

ماده 175

ابلاغ قرار رد تقاضا

ابلاغ تصمیم دادگاه

ابلاغ رد تقاضا به محکوم علیه

مهلت پژوهش خواهی از قرار رد تقاضا

تشریفات پژوهش خواهی

کسب نظر تجدیدنظر خوانده

ماده 176

رسیدگی به قرار رد تقاضا

رسیدگی دادگاه مرجع پژوهش

کیفیت تصمیم دادگاه پژوهش

ماده 177

اجرای اسناد خارجی

شرایط اجرای اسناد خارجی

دادگاه مرجع اجرای سند خارجی

تطبیق سند خارجی با مقررات محل صدور

تفاوت فرآیند اجرای اسناد داخلی و خارجی

ماده 178

شرایط اجرای اسناد خارجی

ترتیب اجرای اسناد خارجی

ابلاغ به نشانی متعهد سند

معیار اتخاذ تصمیم

ترتیب اجرای آرای داوری خارجی

قلمرو اجرای آرای داوری خارجی

اجرای آرای داوری تجاری بین المللی

ماده 179

رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی

مرجع رسیدگی به اختلافات اجرای احکام خارجی

رسیدگی به ابهام و اجمال حکم خارجی

نحوه اقدام  واحد اجرا در ابهام رای خارجی

دخالات دادگاه در فرآیند اجرا

ترتیب توقیف عملیات اجرایی رای خارجی

ماده 180

نسخ قرارداد مغایر

قوانین منسوخ

نسخ قانون اصول محاکمات حقوقی

نسخ قانون اصول تشکیلات عدلیه

قابلیت اجرای قوانین خاص

مقررات بعد از قانون اجرای احکام مدنی

موضوع
اجرای احکام مدنی
نویسنده
دکتر علی مهاجری
ناشر
فکرسازان
نوع نگارش
ماده به ماده
تعداد صفحات
392 صفحه
سال چاپ
سال 97
نوبت چاپ
نوبت 2
ویراست
----
نوع جلد
گلاسه سلفون دار
قطع:
وزیری(17*23)

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...