حقوق مدنی جلد ششم | دکتر امامی

دکتر میر سید حسن امامی

از {{model.count}}
150,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

انشاء روان به همراه بهره گیری از مثال های محسوس و پیوند دادن مباحث حقوق  موضوعه با فقه اسلامی و سوابق فقهی مفاد قانون مدنی، نه تنها موجب جامعیت  مفادی این مجموعه شده است؛ بلکه تفهیم محتوای کتاب و مقصود نویسنده را آسان  نموده و به همین دلیل رجوع به آن را به عنوان منبعی مناسب برای تحقیق،  پژوهش و درک بنیادهای حقوق مدنی ایران عمومیت بخشیده است.مؤلف با در نظر داشتن قواعد و مستندات فقهی، از جمله کتاب مکاسب شیخ مرتضی  انصاری، نگاهی ویژه به قوانین حاکم و مخصوصاً قانون مدنی داشته است و با  بررسی و تحلیل دقیق چهره ای دقیق از ویژگی ها و نوآوری ها و ظرفیت های  قانون مدنی به تصویر کشیده است و تمامی مباحث را تا حد امکان به طور تفصیلی  و مشروح توضیح داده است و همچنین در مواردی به شکل تطبیقی قوانین موضوعه  مدنی در ایران با را قوانین فرانسه مقایسه نموده است. کتاب پیش رو، جلد ششم از دوره 6 جلدی می باشد و شامل مباحث زیر است:1) ادله اثبات دعوی2) اقرار3) اسناد4) شهادت5) امارات6) قسم7) اصول عملیه

محصولات مرتبط

1) ادله اثبات دعوی
2) اقرار
3) اسناد
4) شهادت
5) امارات
6) قسم
7) اصول عملیه

مقدمه مولف

جلد سوم: قانون مدنی در ادله اثبات دعوی

مقدمه در کلیات

1-تعریف ادله اثبات دعوی

الف – ادله از نظر آیین دادرسی مدنی

ب – ادله از نظر حقوق مدنی

2-مرحله ثبوت حق – مرحله اثبات حق

3-بی طرفی دادرس

4-بی طرفی دادرس

الف – قانون کشور بیگانه

ب – قواعد و عادات مسلمه مذهب رسمی ایرانیان غیر شیعه

ج – عرف قراردادی

5-طریق اثبات دعوی

الف-وقایع مادی

ب – اعمال حقوقی

6-ادله مستقیم – ادله غیرمستقیم

7-ادله اخلاقی و ادله قانونی

ادله اخلاقی

ادله قانونی

8-اثبات  امر عدمی

رسیدگی به دله

حق اقامه دعوی

تحمل دلیل

مدعی کیست؟

انقلاب دعوی

انواع ادله اثبات دعوی

اعلام طرفین دعوی

اقرار

سوگند

اعلام شخص ثالث

مشاهدات قاضی

امارات قانونی

اقسام دله

در اقرار

در شرایط اقرار

تعریف

اخبار

حق

برای غیر

بر ضرر خود

مبنای اعتبار  اقرار

شرایط صحت اقرار

الف – وجود امری در خارج که دلالت بر اقرار نماید

منجز باشد

تصدیق

اختلاف

شرایط مقر

بلوغ

عقل

رشد

قصد

اختیار

شراط مقره

موجود

دارای اهلیت

معلوم

شرایط مقربه

عقلا

قانون صحیح

به کلی مجهول نباشد

به زیان شخص ثالث نباشد

ار اقرار به نسب

حقوق امامیه

نسب فرزندی

اقرار به فرزندی صغیر

امکان الحاق بر حسب عادت

مردود نبودن نسب بر حسب شرع

نبودن معارض

محتاج نبودن تصدیق صغیر

اقرار به فرزندی کبیر

مبحث دوم – در اقرار به نسب خویشاوندی

فصل دوم – در اقرار به نسب در قانون مدنی

تحقق نسب بر حسب عادت

تحقق نسب بر حسب قانون

تصدیق مقوله

باب سوم – در اقسام اقرار

اقرار در دادگاه

اقرار در خارج از دادگاه

اقرار شفاهی

اقرار کتبی

باب چهارم – در آثار اقرار

اعتبار اقرار

انکار بعد از اقرار

اثبات بی اعتبای اقرار

1-فاسد بودن اقرار

2-مبنی بر اشتباه بودن اقرار

الف – اشتباه موضوعی

ب – اشتباه حکمی

3-مبنی بر غلط بودن اقرار

4-عذر موجه

حدود اعتبار اقرار

غیرقابل تجزیه بودن اقرار

اقرار ساده

اقرار مرکب

اقرار مرکب مرتبط

اقرار متعاقب به استثناء

اقرار مرکب غیر مرتبط

6-قابل توکیل بودن اقرار

کتاب دوم – در اسناد

کلیات

تعریف

فصل اول:  اسناد رسمی

مبحث اول – شرایط اسناد رسمی

تعریف

1-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی

2-صلاحیت مامور در تنظیم سند

صلاحیت ذاتی مامور

صلاحیت نسبی مامور

3-رعایت  مقررات قانونی در تنظیم سند

تشریفاتی که رعایت آن در تنظیم اسناد رسمی لازم است

الف – تشریفاتی که  عدم رعایت آن  سند را از رسمیت نمی اندازد

ب – تشریفاتی که عدم رعایت آن سند را از رسمیت می اندازد

مبحث دوم – در آثار اسناد رسمی

قسمت اول – اعتبار محتویات سند رسمی

قسمت دوم – اعتبار مندرجات سند رسمی

اعلامیات مامور رسمی

تبصره – در اعتبار تاریخ سند

اعلامیات افراد

الف-نپذیرفتن  انکار نسبت به اعلامیات افراد

ب – پذیرفتن دعوی خلاف اعلامیات افراد

قسمت سوم – دعوی بر خلاف مندرجات سند رسمی

قسمت چهارم – حدود اعتبار سند رسمی

الف – اسنادی که نسبت به طرفین معامله و قائم مقام آنان معتبر است

اسنادی که نسبت به اشخاص ثالث معتبر است

اعتبار سواد مصدق

قسمت پنجم – قوه اجرایی سند رسمی

مبحث سوم – در دفاتر رسمی

باب اول – سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

قست اول – اسنادی که ثبت انها اجباری می باشد

قسمت دوم – شرایط سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی

سازمان دفتر اسناد رسمی

الف – سر دفتر

ب – دفترخانه

ج – دفتریار

د-دفاتر رسمی ثبت اسناد

2-صلاحیت سر دفتر

الف-صلاحیت محلی

ب-صلاحیت ذاتی

3-اهلیت سردفتر

4-مقرراتی که در سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی باید رعایت شود

نوشتن در اوراق مخصوص

نوشتن در دو نسخه

نوشتن به زبان فارسی

ثبت سند در دو دفتر

ثبت تمام مندرجات سند

نتراشیدن و پاک نکردن و الحاق ننمودن دفاتر ثبت

امضاء سند و دفاتر به وسیله طرفین معامله

معرف اصحاب معامله

معتمد اصحاب معامله که کور، کر و گنگ و بی سواد هستند

قرائت سند و فهماندن آن

مطلع یا باسواد برای اصحاب معامله که سواد ندارند

امضای شهود و معرفین در دفتر سردفتر

باب دوم – سند رسمی ازدواج و طلاق

1-اجباری بودن ثبت ازدواج و طلاق

2-دفتر ازدواج و طلاق و وظایف سردفتران

الف-برای عقد مزاوجت

ب – برای طلاق

3-سند ازدواج و طلاق

باب سوم – سندی که گواهی امضاء شده است

1-دفتر گواهی امضا

2-شرط گواهی امضا

3-اعتبار سندی که گواهی امضا شده است

چهارم – ثبت دفتر املاک

مبحث اول – ثبت ابتدایی ملک

کلیات

قسمت اول – جریان عملیاتی مقدماتی

1-انتشار آگهی مقدماتی

2-نصب پلاک

3-توزیع اظهارنامه

4-دادن اظهارنامه

5-انتشار آگهی نوبتی

6-انتشار آگهی تهدیدی

7-عملیات تحدید حدود

قسمت دوم – حفظ حقوق اشخاص ثالث

قسمت سوم – ثبت ملک در دفتر املاک

قسمت چهارم – تصحیح اشتباهات عملیات مقدماتی قبل از ثبت ملک

قسمت پنجم – دفاتر اداره ثبت املاک

1-دفتر املاک

1-ثبت به نام مالکین

2-ثبت به شماره پلاک

الف – ثبت به ترتیب ورود

ب – ثبت به شماره ترتیب

اول – فنی

دوم – حقوقی

واگذاری قسمتی از ملک

1-طریقه شماره فرعی

2-طریقه شماره ردیف

2-دفتر ثبت قنوات

3-دفتر نماینده املاک

4-دفتر ثبت موقوفات

5-دفتر املاک توقیف شده

6-دفتر املاک مجهول المالک

قسمت ششم – پرونده ثبتی

قسمت هفتم – سند مالکیت

قسمت هشتم – مراجعه به دفتر املاک

مبحث دوم – تغییر مندرجات دفتر املاک

قسمت اول – ثبت معاملات

1-موارد ثبت معاملات

2-طریق ثبت معاملات در دفتر املاک

قسمت دوم – ثبت انتقال به وسیله ارث

3-حق ثبت وثیقه به وسیله اعلام مالک

مبحث سوم – اعتبار مندرجات دفتر املاک

اول – قسمت فنی و حقوقی ملک

دوم – قسمت ثبت معاملات ملک

الف – آثار ثبت معامله  در دفتر املاک

ب – آثار عدم ثبت معامله در دفتر املاک

مبحث چهارم – تصحیح دفتر املاک

1-اشتباهات در ثبت ملک و یا ثبت انتقالات

2-اسناد مالکیت معارض

تبصره – مجازات کارمندان ثبت

مبحث پنجم – دعاوی راجع به ملک ثبت شده

اول – دعاوی که منشاء آن قبل از انقضای مدت اعتراض است

موارد استثنایی که نسبت به عین ملک ثبت شده می توان اقامه دعوی نمود

مقررات مخصوصه دادرسی کیفری در دعوی ثبتی

دوم – دعاوی که منشاء آن پس از انقضای مدت اعتراض است

سوم – دعاوی که منشاء آن پس از ثبت ملک است

1-انتقال وارد دفتر املاک نشده است

2-انتقال وارد دفتر املاک شده است

الف-دعوی بطلان

ب-دعوی فسخ

ج-دعوی اخذ به شفعه

خاتمه

در اعتبار دفتر املاک در قانون سوئیس

1-رسیدگی به اختلافات بین متعاملین

2-تصحیح کردن و خط زدن دفتر املاک

فصل دوم – اسناد عادی

تعریف

الف – سندی که به وسیله افراد تنظیم می شود

ب – سندی که مامور رسمی خارج از حدود صلاحیت خود تنظیم می نماید

ج – سندی که مامور رسمی بدون رعایت مقررات مربوطه تنظیم نماید

اقسام اسناد عادی

مبحث اول – اسنادی که افراد امضاء نموده اند

باب اول – شرایط اعتبار سندی که افراد امضاء نموده اند

1-دارای امضا یا مهر یا اثر انگشت باشد

2-انتساب سند به کسی که به او نسبت داده شده مسلم باشد

باب دوم – دفاع در مقابل اسناد عادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد

1-ادعای جعلیت

الف – جعل معنوی

2-دعوی از اعتبار افتادن سند

مبحث دوم – دفاتر تجاری

قسمت اول – تعریف دفاتر تجاری

الف-دفاتر تجاری عادی

دفاتر تجاری رسمی

1-دفتر روزنامه

2-دفتر کل

3-دفتر دارایی

4-دفتر کپیه

قسمت دوم – اعتبار مندرجات دفاتر تجاری

1-اعتبار مندرجات دفاتر تجاری علیه تاجر دیگر

2-اعتبار دفاتر تجاری علیه دارنده آن

3-اعتبار دفاتر تجاری علیه غیرتاجر

تبصره1

تبصره 2

مبحث سوم – در نامه های خصوصی

مبحث چهارم – در اسناد تنظیمی در کشورهای خارجی

شرایط پذیرفتن اسناد تنظیمی در کشورهای خارجی

1-عمل متقابل

2-موافقت سند با قوانین محل تنظیم

الف-طرز تنظیم سند

ب – مندرجات سند

3-معتبر بودن سند

4-بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی کشور ایران نباشد

کتاب سوم – در شهادت

تعریف شهادت

باب اول – موارد شهادت

1-عقود

2-ایفای تعهد

3-برای تکمیل یا تقویت دلیل

4-مواردی که به واسطه ی حادثه ای گرفتن سند ممکن نیست

5-نسبت به کلیه تعهدات

6-مواردی که سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود شود

7-موارد ضمان قهری

شرایط شاهد

1-اهلیت

2-عقل

3-محکوم به مجازات جنایی نشده باشد

4-محکوم به امر جنحه نباشد

5-ولگردی و تکدی را شغل خود قرار نداده باشد

6-معروف به فساد اخلاق نباشد

7-نفع شخصی در دعوی نداشته باشد

تبصره – جرح گواه

باب سوم – شرایط شهادت

1-شهادت باید از روی قطع و یقین باشد

2-شهادت باید مطابق با دعوی باشد

3-شهادت باید در معنی توافق داشته باشد

باب چهارم – شهادت بر شهادت

باب پنجم – ارزش شهادت

باب ششم – در رجوع از شهادت

باب هفتم – در مجازات  شهادت دروغ

کتاب چهارم – در اماره

تعریف اماره

اقسام امارات

فصل اول – اماره قانونی

باب اول – کلیات

تعریف اماره قانونی

باب دوم – حدود اعتبار اماره قانونی

مبحث اول – امارات نسبی

مبحث دوم – امارات مطلق

اعتبار قضیه محکوم بها

اعاده دادرسی

الف-وحدت طرفین دعوی

ب – وحدت موضوع دعوی

ج – وحدت علت

تبصره – اماره فراش

فصل دوم – اماره قضایی

باب اول – کلیات

باب دوم – حدود اعتبار اماره قضایی

باب سوم – اثبات خلاف اماره قضایی

تبصره 1

تبصره 2

کتاب پنجم – در قسم

مبحث اول – تعریف قسم

مبحث دوم – صیغه قسم

مبحث سوم – اقسام قسم

1-یمین العقد

الف-سوگند نمایندگان مجلسین

ب-سوگند گواه

2-قسم قضایی

اقسام قسم قضایی

اول – قسم بتی

1-مواردی که قسم بتی معتبر است

2-کسی که می تواند درخواست قسم بنماید

یک-درخواست قسم از طرف خواهان

الف-قسم یادکردن خواهان

ب – رد قسم

ج-نکول قسم

دوم – قسم استظهاری

مبحث چهارم – موضوع قسم

1-وجود امر معینی

2-عدم امر معینی

3-نفی العلم

مبحث پنجم – مواردی که قسم نمی تواند دلیل قرار گیرد

مبحث ششم – شرایط کسی که می تواند در دادگاه سوگند یاد کند

الف – بالغ باشد

ب – عاقل باشد

ج – رشید باشد

د – قاصد باشد

هـ-مختار باشد

و – باید عمل یا موضوع منتسب با او باشد

تبصره 1

تبصره 2

مبحث هفتم – آثار قسم

1-قسم – قاطع دعوی است

2-تکذیب سوگند اثر آن را منتفی می نماید

3-قسم نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها موثر است

مبحث هشتم – مجازات قسم دروغ

کتاب ششم – در تحقیق محلی

در معاینه محلی

در کارشناسی

در اصول عملیه

تعریف

1

2-در استصحاب

شرایط استصحاب

1-یقین به وجود سابق

2-تردید در بقا

الف – تردید در استعداد مقتضی

ب-تردید در پیدایش رافع

ج – تردید در رافعیت امر موجود

استصحاب موضوعی بر دو قسم است:

الف – استصحاب وجودی

ب – استصحاب عدمی

تعارض دو استصحاب

اصل تاخر حادث

3- از محتویات پرونده،  وجود حق،  ثابت نمی شود

اصل عدم

اصل برائت

الف-شبهه حکمیه

ب-شبهه موضوعیه

خاتمه – تقدم اماره بر اصل عدم

الف-تقدم اماره قانونی بر استصحاب

ب – تقدم اماره قضایی بر استصحاب

فهرست موضوعی

فهرست مواد قانونی

موضوع
مدنی
نویسنده
دکتر میر سید حسن امامی
ناشر
اسلامیه
نوع نگارش
موضوعی
تعداد صفحات
343 صفحه
سال چاپ
سال 99
نوبت چاپ
نوبت 17
نوع جلد
گالینگور
قطع
وزیری

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...