حقوق مدنی جلد اول | دکتر امامی

دکتر میر سید حسن امامی

از {{model.count}}
190,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

انشاء روان به همراه بهره گیری از مثال های محسوس و پیوند دادن مباحث حقوق  موضوعه با فقه اسلامی و سوابق فقهی مفاد قانون مدنی، نه تنها موجب جامعیت  مفادی این مجموعه شده است؛ بلکه تفهیم محتوای کتاب و مقصود نویسنده را آسان  نموده و به همین دلیل رجوع به آن را به عنوان منبعی مناسب برای تحقیق،  پژوهش و درک بنیادهای حقوق مدنی ایران عمومیت بخشیده است.مؤلف با در نظر داشتن قواعد و مستندات فقهی، از جمله کتاب مکاسب شیخ مرتضی  انصاری، نگاهی ویژه به قوانین حاکم و مخصوصاً قانون مدنی داشته است و با  بررسی و تحلیل دقیق چهره ای دقیق از ویژگی ها و نوآوری ها و ظرفیت های  قانون مدنی به تصویر کشیده است و تمامی مباحث را تا حد امکان به طور تفصیلی  و مشروح توضیح داده است و همچنین در مواردی به شکل تطبیقی قوانین موضوعه  مدنی در ایران با را قوانین فرانسه مقایسه نموده است. کتاب پیش رو، جلد اول از دوره 6 جلدی می باشد و شامل مباحث زیر است:1) در اموال و مالکیت2) حق انتفاع3) حق ارتفاق4) تعهدات به طور کلی5) بیع6) معاوضه

محصولات مرتبط

1) در اموال و مالکیت
2) حق انتفاع
3) حق ارتفاق
4) تعهدات به طور کلی
5) بیع
6) معاوضه

عقد لازم

عقد جایز

عقد خیاری

عقد منجز

عقد معلق

اول – به صورت شرط متاخر بر وجه کشف

دوم – به صورت واجب مشروط

سوم – به صورت واجب معلق

عقد معلق از نظر قانون مدنی

عقد معلق در حقوق امامیه

بیان ادله کسانی که عقد معلق را باطل می دانند

عقد معلق در حقوق مدنی فرانسه

اقسام معلق علیه

اقسام معلق علیه

اتفاقی

ارادی – مرکب

عقد معوض

عقد غیر معوض

عقد تملیکی

عقد عهدی

عقد مطلق

عقد مشروط

عقد تشریفاتی

عقد غیرتشریفاتی

در شرایط اساسی برای صحت معامله

شرایط اساسی برای صحت معامله

قصد طرفین و رضای آنها

اهلیت طرفین

موضوع معین که مورد معامله باشد

مشروعیت جهت معامله

عقد باطل

عقد غیر نافذ

عقد قابل فسخ

عقد جایز

عقد لازم قابل فسخ

در قصد طرفین و رضای آنها

قصد و رضا از نظر تحلیل عقلی

کاشف از قصد و رضا

سند قضایی

توافق قصد طرفین معامله

در نوع معامله

در مورد معامله

ایجاب و قبول

تقدم ایجاب بر قبول

توالی بین ایجاب و قبول

اکراه و شرایط سه گانه آن

مسائل مربوط به قصد و رضا

در اهلیت طرفین معامله

صغار غیر رشید

مجانین

در مورد معامله

شرایط مورد معامله

مالیت داشته باشید

متضمن منفعت عقلائی باشد

منفعت آن مشروع باشد

تسلیم آن مشروع باشد

تسلیم آن مقدور باشد

مورد معامله باید مبهم نباشد

مورد معامله باید معین باشد

مورد معامله باید قابل انتقال باشد

مورد معامله باید در حین عقد موجود باشد

مبحث چهارم: در مشروعیت جهت معامله

تصور داعی

ایجاد داعی در خارج

علت در حقوق مدنی فرانسه

علت چیست؟

علت در قراردادهای معوض

علت در قراردادهای غیرمعوض

در قرض

در هبه و وصیت

جهت چیست؟

جهت معامله در فقه امامیه

معامله به قصد فرار از دین

فصل سوم: در اثر معاملات

در قواعد عمومی و اثر عقود نسبت به متعاملین

اصل لزوم

لوازم عقلی و عرفی عقد

اختلاف راجع به مفاد سند

اصل حقوقی صحت معامله

عدم عطف قانون به ماسبق

سند محرمانه

آثار عقود نسبت به قائم مقام متعاملین

وارث

منتقل الیه

طلبکار

مبحث دوم: در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

اقسام مواعد

خسارات

در تعهدی که مورد آن وجه می باشد

خسارت تاخیر تادیه در قوانین موضوعه کنونی کشور

در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

تعهد به ضرر شخص ثالث

نمایندگی و وکالت

فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود

در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود

در اقسام شرط

شروط باطله

شروط باطلی که مفسد عقد نمی باشد

شروط باطلی که مفسد عقد می باشد

شرط خلاف مقتضای عقد

شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

شروط صحیحه، اقسام شروط صحیح و آثار آن

شرط صفت

شرط نتیجه

شرط فعل

شرط  دادن رهن یا ضامن

شرط به نفع یا ضرر شخص ثالث

اسقاط شرط

اقاله و فسخ معامله مشروط

در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

معامله فضولی از نظر تحلیل حقوقی

عقد فضولی بر دو نوع است: عهدی، تملیکی

معامله بر مال  غیر بر دو قسم است

اثر اجازه

تصرف دادن مال مورد معامله فضولی

اخذ ثمن به وسیله معامل فضولی

خسارات متعامل در صورت رد معامله فضولی

در سقوط تعهدات

اسباب سقوط تعهد

در وفاء به عهد

چه کسی باید ایفا تعهد نماید؟

چه چیز باید تادیه گردد؟

مورد تعهد باید به چه کسی تادیه گردد؟

در چه زمان و در کدام محل مورد تعهد باید تادیه گردد و هزینه آن به عهده کیست؟

مبحث دوم – در اقاله

آثار اقاله

نماآت مورد معامله

در ابرا

در تبدیل تعهد

اقسام تبدیل تعهد

1تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین

2تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون

3 تبدیل تعهد به وسیله تبدیل دائن

آثار تبدیل تعهد

در تهاتر

تهاتر قهری

تهاتر قراردادی

تهاتر قضایی

در مالکیت  ما فی الذمه

در تلف قهری موضوع تعهد

در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود

قاعده دارا شدن غیر عادلانه

تکالیف اداره کننده و مالک

فصل دوم – در ضمان قهری

تعریف ضمان قهری

در غصب

مغصوب

احکام عصب

شمان غاصب نسبت به عین مال مغصوب

بدل مال تالف

نفص و عیب

ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب

مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد غصب

رابطه مالک با غاصبین

ضمان غاصبین نسبت به عین

ضمان غاصبین نسبت به منافع

رابطه غاصبین با یکدیگر

بدل مال مغصوب

منافع  مال مغصوب

معامله بر مال مغصوب

رابطه مالک با بایع و مشتری

رابطه مشتری با بایع

ثمن معمله

خسارات ناشیه از بیع مال مغصوب

ترتب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع

زیاد شدن قیمت مال مغصوب

اختلاط و امتزاج

مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم

نظریه تقصیر

نظریه مسئولیت

اتلاف

تسبیب

فرق بین اتلاف و تسبیب

مسئول کیست؟

تزاحم

اول – سبب اقوی از مباشر باشد

دوم – مباشهر اقوی از سبب باشد

سوم – سبب و مباشر متساوی باشند

تصادم

شرایط مسئولیت

ضرر باید ناشی از فعل باشد

1 فعل مثبت

2 فعل منفی

فعل باید علت پیدایش ضرر باشد

ضرر

لزوم جبران ضرر

طریق جبران ضرر

در مورد تلف مال

در مورد نقض و عیب

در مورد تفویت منفعت

مبحث سوم – استیفا

استیفا از عمل غیر

استیفا از مال غیر

باب سوم: در عقود معینه مختلفه

فصل اول: در بیع

در عقود معینه مختلفه

مبحث اول – در احکام بیع

عقد بیع

معاطلات

بیع فضولی

مبحث دوم – در طرفین معامله

مبحث سوم – در مبیع

مالی که می تواند مبیع قرار گیرد (عین خارجی – کلی)

مالی که می تواند ثمن قرار گیرد

شرایط مبیع

مالیت داشته باشد

خرید و فروش آن قانونا ممنوع نباشد

منفعت عقلائی داشته باشد

باید قدرت بر تسلیم آن داشته باشد

معین باشد

مبهم نباشد

اقسام مبیع

عین خارجی و در حکم آن

در حکم عین خارجی

کلی فی الذمه

رفع ابهام از هر یک از اقسام مبیع

مسائلی چند راجع به معلوم نبودن مبیع

مبیع باید موجود باشد

جهت بیع باید مشروع باشد

توابع مبیع

مبحث چهارم – در آثار بیع

فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن

بیع صرف

فقره دوم – در تسلیم مبیع و تادیه ثمن

موعد تسلیم

اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و ثمن

بیع نقد

بیع سلف یا سلم

بیع نسیه

بیع کالی به کالی

بیعانه

محل تسلیم مبیع و مخارج آن

حق امتناع یا حبس

تلف مبیع قبل از قبض

آثار تلف مبیع

نقص مبیع قبل از قبض

عیب مبیع قبل از قبض

جریان قاعده تلف مبیع قبل از قبض نبست به ثمن

شرح تنافی قاعده تلف با تملیکی بودن عقد بیع

تلف نما قبل از قبض

فقره سوم – در ضمان درک

تشدید مسئولیت بایع

تخفیف یا رفع مسئولیت

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن

در خیارات و احکام راجعه به آن

در خیارات مختص

در خیار مجلس

در خیار حیوان

در خیار تاخیر ثمن

در خیارات مشترک

در خیار شرط

در خیار رویت و تخلف وصف

خیار تخلف وصف

خیار رویت

در خیار غبن

شرط سقوط

در خیار عیب

عیب چیست؟

ارش چیست؟

شرایط خیار ارش

مواردی که مشتری فقط می تواند ارش بخواهد

موردی که فقط مشتری می تواند بیع را فسخ بنماید

انحلال عقد واحد به عقود متعدده

تبری از عیوب

فوری بودن خیار عیب

خیار تدلیس

فرق بین عیب و تدلیس

در خیار تبعض صفقه

عدم فوریت خیار تبعض صفقه

خیار تبعض صفقه در مبیع کلی

خیار تخلف شرط

خیار تخلف صفت

خیار تخلف نتیجه

خیار تخلف شرط فعل

خیار تفلیس

شرایط خیار تفلیس

احکام خیارها به طور کلی

خیار در اثر عقد

خیارهای مختلف

وجود خیار شرطی

خیار حقی  است مالی

انتقال خیار به وسیله عقد

انقال خیار به وسیله عقد

انتقال خیار به وسیله ارث

شرط سقوط خیار

فوری بودن خیار

مرور زمان در دعوای خیار

فسخ عقد

تلف و نقص و عیب مبیع در زمان خیار

در تلف نمودن مبیع به وسیله یکی از متبایعین یا شخص ثالث

فصل دوم: در بیع شرط

تعریف

نکاتی چند در مورد اعتبار رد ثمن

وضعیت حقوقی رد ثمن

رد ثمن

انحلال بیع شرط

آثار بیع شرط

شرط به قصد استقراض

تطور بیع شرط در قوانین ایران

فرق بین معاملات با حق استرداد و رهن

طریقه استیفا طلب

خاتمه

فصل سوم: در معاوضه

تعریف و تحلیل حقوقی

مسئولیت مدنی

تعریف مسئولیت مدنی

فرق بین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

از نظر هدف غائی

از نظر جزاء

جنبه عمومی جرایم و جنبه خصوصی مسئولیت مدنی

خصوصیات و تاثیر هر یک از مسئولیت مدنی و کیفری در یکدیگر

مسئولیت  مدنی از نظر تاریخی

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

فصل دوم – ارکان مسئولیت مدنی

ارکان مسئولیت مدنی

اقسام ضرر

ضرر مادی

ضرر مالی

ضرر به جان یا سلامتی

فوت

جرح

نقص عضو

بیماری

ضرر معنوی

کسر حیثیت و اعتبار

صدمات روحی

شرایط ضرری که می توان مطالبه نمود

ضرر مسلم باشد

ضرر باید مستقیم باشد

پاسخ پرسش ها

ضرر ناشی از لطمه به حق قانونی باشد

نظریه علیت یا خطر

نظریه تقصیر

فرق اساسی نظریه تقصیر با نظریه علیت

تقصیر چیست؟

تقصیر عمدی یا جرم

تقصیر غیرعمدی یا شبه جرم

تقصیر در ترک عمل

تقصیر در تجاوز از حق

طبیعت حقوقی تجاوز از حق

تجاوز از حق در حقوق ایران

رفع حاجت

رفع ضرر

قابلیت مسئولیت

رابطه علیت بین عمل و ضرر

عوامل متعدد

عوامل متعدد عرضی

مسئولیت دسته جمعی

شخص حقوقی

جمعیت

عوامل متعدد طولی

مباشر اقوی از سبب

سبب اقوی از مباشر

علت

شرط

سبب

مانع

اسباب متعدد

تصادم

فصل سوم: موارد رفع مسئولیت

موارد رفع مسئولیت

آمادگی فیزیکی مجنی علیه

اموری که رفع آن از حیطه اقتدار مکلف خارج است

اضرار

عمل شخص ثالث

تقصیر متضرر

فصل چهارم: قرارداد عدم مسئولیت

قرارداد عدم مسئولیت

تعهد به وسیله

تعهد به نتیجه

رضایت متضرر

اثر رضایت به عمل زیان آور و قرارداد عدم مسئولیت

شرط وجه التزام

طریقه جبران ضرر

ضرر مادی

اتلاف مال

نقص و عیب

اتلاف منفعت

ضرر آینده

تقویم ضرر

تجدیدنظر در حکم خسارت

ضرر معنوی

فهرست موضوعی

فهرست مواد قانونی

مقدمه

اهداف قانونگذار از وضع قانون

کلیاتی درباره حقوق ایران

جهات مختلفه حقوق

1 از جهت تاریخی

2 از جهت حقوقی

3 از جهت تطبیقی

4 از جهت فلسفی

5 از جهت قضایی

حکم دادگاه در دعاوی

تبصره – تناقض بین قانون اساسی و قوانین عادی

طریق یافتن حکم

روش نویسنده

جلد اول

در اموال

کتاب اول

در اموال و مالکیت به طور کلی

باب اول – در بیان انواع اموال

1 اموال مادی و اموال غیرمادی

2 اموال مثلی و قیمی

3 اعیان و منافع

4 اموالی که با انتفاع از آن،  عین باقی می ماند و اموالی که باقی نمی ماند

5 اموال منقول و اموال غیر منقول

فصل اول – در اموال غیرمنقول

الف اموالی که ذاتاً غیرمنقول هستند

ب اموالی که به واسطه عمل انسان غیرمنقول هستند

د اموالی که تابع غیرمنقول هستند

فصل دوم: در اموال منقول

1 اموالی که ذاتاً منقولند

2 اموالی که در حکم اموال منقول هستند

اقسام اموال در حقوق امامیه

عین – منفعت – دین – حق مالی – عمل

فصل سوم – دراموالی که مالک خاص ندارد

1 مشترکات عمومی

2 مباحات

3 اموال مجهول المالک

باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود

حقوق عینی

در مالکیت

مطلق و انحصاری و دایمی بودن حق مالکیت

حق استعمال  و استثمار و اخراج از ملکیت

1 اموالی که از ملک تولید می شود یا بدست می آید

2 فضا و قرار زمین

تبصره 1

فضا و قرار شوارع عمومی

تبصره 2

حدود تصرفات مالک

تصرف

فصل دوم: در حق انتفاع

حق انتفاع به معنی خاص

حبس مطلق

حبس موبد

عمری

رقبی

سکنی

شرایط عقد حق انتفاع

تکالیف مالک

تکالیف منتفع

آیا منتفع می تواند حق خود را به دیگری واگذار نماید؟

زوال حق انتفاع

مبحث دوم – در وقت

عقد وقف

قبض موقوفه

چه کسی موقوفه را قبض می کند؟

مورد وقف

واقف

موقوف علیه

اداره امور موقوفه

1 متولی

2 ناظر

3 حق اتولیه

4 طرز اداره موقوفه

5 اجاره موقوفه

6 موارد فروش وقف

7 تقسیم عین موقوفه

8 اخذ به شفعه

مواردی که منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومی می شود

مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات

فصل سوم – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

تصرف در حق ارتفاق

اذن در استفاده از ارتفاق

تکالیف ملک

تکالیف صاحب حق  ارتفاق

حق ارتفاق در مورد انتقال ملک

حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک

مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

قرائن فنی اختصاصی بودن دیوار فاصل

مالکیت طبقات یک ساختمان

قانون تملک آپارتمان ها

مبحث سوم: در حریم املاک

کتاب دوم – در اسباب ملک

مقدمه

حق مالی

حق عینی

حق دینی

حق غیرمالی

حق طبیعی

اسباب پنجگانه ایجاد حق

قسمت اول – در احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

در احیا اراضی موات و مباحه

در حیازت مباحات

در معادن

در اشیا پیدا شده و حیوانات ضاله

فصل اول – در اشیاء پیدا شده

در اشیاء پیدا شده

1 تعریف اشیاء پیداشده

2 تکلیف پیدا کننده پس از انقضا مدت تعریف

منافع مال پیدا شده

هزینه های لازم برای تعریف و نگهداری مال پیدا شده

فصل دوم: در حیوانات ضاله

تعریف

شرایط حیوان ضاله

تکلیف پیداکننده حیوان ضاله

باب پنجم – در دفینه

باب ششم – در شکار

در عقود و معاملات و الزامات

در عقود و تعهدات به طور کلی

فصل اول: در اقسام عقود و معاملات

در عقود و معاملات و الزامات

در عقود و تعهدات بطور کلی

در اقسام عقود و معاملات

موضوع
مدنی
نویسنده
دکتر میر سید حسن امامی
ناشر
اسلامیه
نوع نگارش
موضوعی
تعداد صفحات
782 صفحه
سال چاپ
سال 1401
نوبت چاپ
نوبت 40
نوع جلد
گالینگور
قطع
وزیری

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...