حقوق مدنی جلد دوم | دکتر امامی

دکتر میر سید حسن امامی

از {{model.count}}
250,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

انشاء روان به همراه بهره گیری از مثال های محسوس و پیوند دادن مباحث حقوق  موضوعه با فقه اسلامی و سوابق فقهی مفاد قانون مدنی، نه تنها موجب جامعیت  مفادی این مجموعه شده است؛ بلکه تفهیم محتوای کتاب و مقصود نویسنده را آسان  نموده و به همین دلیل رجوع به آن را به عنوان منبعی مناسب برای تحقیق،  پژوهش و درک بنیادهای حقوق مدنی ایران عمومیت بخشیده است.مؤلف با در نظر داشتن قواعد و مستندات فقهی، از جمله کتاب مکاسب شیخ مرتضی  انصاری، نگاهی ویژه به قوانین حاکم و مخصوصاً قانون مدنی داشته است و با  بررسی و تحلیل دقیق چهره ای دقیق از ویژگی ها و نوآوری ها و ظرفیت های  قانون مدنی به تصویر کشیده است و تمامی مباحث را تا حد امکان به طور تفصیلی  و مشروح توضیح داده است و همچنین در مواردی به شکل تطبیقی قوانین موضوعه  مدنی در ایران با را قوانین فرانسه مقایسه نموده است. کتاب پیش رو، جلد دوم از دوره 6 جلدی می باشد و شامل مباحث زیر است:1) اجاره2) مزارعه3) مساقات4) مضاربه5) جعاله6) شرکت7) ودیعه8) عاریه9) قرض10) قمار و گروبندی11) وکالت12) ضمان عقدی13) حواله14) کفالت15) صلح16) رهن17) هبه

محصولات مرتبط

1) اجاره
2) مزارعه
3) مساقات
4) مضاربه
5) جعاله
6) شرکت
7) ودیعه
8) عاریه
9) قرض
10) قمار و گروبندی
11) وکالت
12) ضمان عقدی
13) حواله
14) کفالت
15) صلح
16) رهن
17) هبه

فصل چهارم – در اجاره

مقدمه

تعریف اجاره

الف

طرفین قرارداد

ب

عوضین یا دو مورد عقد

شرایط و احکام مورد اجاره

آثار و احکام عقد اجاره

تکالیف موجر

تکالیف مستاجر

فروعی در مورد تعدی و تفریط

فسخ اجاره

خیار تخلف  شرط

خیار عیب

خیار تبعض صفقه

در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح

در صورت عدم امکان تجارتی که مقصود طرفین در عقد مضاربه بوده است

آثار فسخ و انفساخ مضاربه

بطلان عقد مضاربه

تراض

فصل هفتم: در جعاله

تعریف جعاله

طرفین معامله

عوضین

آثار و احکام جعاله

فسخ جعاله

بطلان عقد جعاله

فصل هشتم: در شرکت

تقسیم شرکت به غیر عقدی و عقدی

اول – شرکت غیر نقدی

شرکت اختیاری

شرکت قهری

احکام شرکت

اداره مال مشترک

اذن در تصرف

خاتمه یافتن اذن در تصرف

انحلال شرکت

دوم – شرکت عقدی

اقسام  شرکت از نظر فقهای امامیه

شرکت عقدی

شرکت ابدان

شرکت وجوه

شرکت مفاوضه

تقسیم اموال شرکت

اقسام تقسیم

تقسیم به تراضی

تقسیم اجباری

اقسام عمل تقسیم به وسیله دادگاه

تقسیم افراز

تقسیم تعدیل

تقسیم به رد

ترتیب تقسیم

تعدیل سهام

استقراع

فروش اجباری مال مشترک

مسائل مختلف

اثر تقسیم

مواردی که می توان تقسیم را بر هم زد

موارد بطلان تقسیم

فصل نهم: در ودیعه

مبحث اول – در کلیات

تعریف ودیعه

آثار و احکام عقد ودیعه

در تعهدات مستودع یا امین

امانت  قانونی

امانت مالکانه

عدم مسئولیت امین

تعدی و تفریط

ماخوذ بالسوم

مال ودعی به چه کسی باید مسترد شود؟

مبحث سوم – درتعهدات امانت گذار

امانت بر خلاف قاعده

فصل دهم: در عاریه

تعریف عاریه

طرفین معامله(طرفین عقد عاریه)

مورد عاریه

آثار و احکام عقد عاریه

فروعی در عاریه

تکالیف معیر

تکالیف مستعیر

فصل یازدهم: در قرض و دین

مبحث اول: در قرض

تعریف قرض

طرفین عقد

مورد قرض

آثار و احکام عقد قرض

لزوم عقد قرض

تلف و نقص مورد قرض

تکالیف مقترض

خاتمه

مبحث دوم – در دین

موارد تبدیل حقوق دینی به حقوق عینی

فوت مدیون

مفلس شدن

بازداشت اموال

معامله به قصد فرار از دین

فصل دوازدهم: در قمار و گروبندی

قمار

گروبندی

لوتری یا بخت آزمایی

فصل سیزدهم: در وکالت

مبحث اول – در کلیات

تعریف وکالت

وکالت فضولی

طرفین عقد وکالت

طرفین عقد باید دارای اهلیت برای معامله باشند

مورد وکالت

حدود وکالت

در تعهدات وکیل

در تعهدات موکل

در طرق مختلفه انقضا وکالت

به عزل موکل

به استعفای وکیل

به فوت وکیل یا موکل

به جنون وکیل یا موکل

به محجوریت وکیل یا موکل

به از بین رفتن مورد وکالت

به انجام عملی از طرف موکل که منافی با وکالت وکیل باشد

در اجرت وکیل در مورد انحلال یا بطلان وکالت

مقدمه – در انتقال تعهد

انتقال طلب

انتقال دین

ضمان و حواله از اقسام تبدیل تعهد است یا مبتنی بر انتقال دین یا طلب؟

در ضمان عقدی

مبحث اول – در کلیات

تعریف ضمان

ضمان مبتنی بر انتقال دین است

ضمان از عقود عهدی می باشد

تنجیز شرط صحت عقد ضمان می باشد

شرایط اطراف ضمان

ضامن

مضمون له

مضمون عنه

مورد ضمان

مورد ضمان باید مال باشد

مورد ضمان باید در ضمه باشد

مورد ضمان باید معین باشد

علم اجمالی به مورد ضمان کافی است

ضمان موجل از دین حال صحیح می باشد

ضمان به کمتر یا بیشتر از دین صحیح می باشد

ضمان به غیر جنس دین صحیح می باشد

آثار و احکام ضمان

مسائلی چند

در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

در اثر ضمان بین ضامنین

فصل پانزدهم: در حواله

تعریف

شرایط تحقق حواله

حواله از نظر تحلیل حقوقی

عقد حواله

اطراف عقد حواله

مورد حواله

آثار و احکام عقد حواله

اثر حواله بین محیل و محال علیه

بطلان حواله

فصل شانزدهم: در کفالت

تعریف

طرفین عقد کفالت

مکفول

مورد کفالت

تکالیف کفیل

اثر کفالت بین کفیل و مکفول

فصل هفدهم: در صلح

تعریف

صلح بر دعوی

صلح بدوی

شرایط و احکام عقد صلح

طرفین معامله

مورد صلح

فصل هیجدهم: در رهن

تعریف

به وسیله یک عقد می توان چند معامله نمود

دوام شرط صحت رهن می باشد

قبض، شرط تحقق رهن می باشد

طرفین عقد رهن

مورد رهن

رهن مالی که متعلق حق غیر می باشد

مورد بازداشت از طرف مقامات صالحه

مورد رهن

مورد معامله با حق استرداد

رهن مبیع خیاری

رهن مال غیر

کسی مال خود را در مقابل دین دیگری به رهن می گذارد

کسی مال دیگری را در مقابل دین خود به رهن می گذارد

رهن ملک غیر از نظر تحلیل حقوقی

روابط بین مالک و راهن

مسائل مربوط به مورد رهن

حقی که می توان در مقابل آن رهن قرار داد

آثار و احکام عقد رهن

تکالیف و حقوق راهن

تکالیف و حقوق مرتهن

فصل نوزدهم: در هبه

تعریف هبه

هبه به معنی اعم

هدیه

جایزه

نحله

صدقه

وقف

هبه به معنی اخص

تنجیز

مجانی

قبض

فوریت، شرط در قبض نمی باشد

طرفین عقد هبه

واهب

متهب

عین موهوبه

هبه فضولی صحیح می باشد

مورد هبه باید معین باشد

مورد هبه باید معلوم باشد

هبه معوض

عقد هبه جایز است

مواردی که واهب نمی تواند از هبه رجوع نماید

در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد

در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد

در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده باشد

در صورتی که عین موهوبه به متعلق حق غیر واقع شود

در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود

رجوع

آثای رجوع

صدقه

فهرست موضوعی

فهرست مواد قانونی

موضوع
مدنی
نویسنده
دکتر میر سید حسن امامی
ناشر
اسلامیه
نوع نگارش
موضوعی
تعداد صفحات
576 صفحه
سال چاپ
سال 1402
نوبت چاپ
نوبت30
نوع جلد
گالینگور
قطع
وزیری

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...