حقوق مدنی جلد چهارم | دکتر امامی

دکتر میر سید حسن امامی

از {{model.count}}
150,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

انشاء روان به همراه بهره گیری از مثال های محسوس و پیوند دادن مباحث حقوق  موضوعه با فقه اسلامی و سوابق فقهی مفاد قانون مدنی، نه تنها موجب جامعیت  مفادی این مجموعه شده است؛ بلکه تفهیم محتوای کتاب و مقصود نویسنده را آسان  نموده و به همین دلیل رجوع به آن را به عنوان منبعی مناسب برای تحقیق،  پژوهش و درک بنیادهای حقوق مدنی ایران عمومیت بخشیده است.مؤلف با در نظر داشتن قواعد و مستندات فقهی، از جمله کتاب مکاسب شیخ مرتضی  انصاری، نگاهی ویژه به قوانین حاکم و مخصوصاً قانون مدنی داشته است و با  بررسی و تحلیل دقیق چهره ای دقیق از ویژگی ها و نوآوری ها و ظرفیت های  قانون مدنی به تصویر کشیده است و تمامی مباحث را تا حد امکان به طور تفصیلی  و مشروح توضیح داده است و همچنین در مواردی به شکل تطبیقی قوانین موضوعه  مدنی در ایران با را قوانین فرانسه مقایسه نموده است. کتاب پیش رو، جلد چهارم از دوره 6 جلدی می باشد و شامل مباحث زیر است:1) شخصیت2) تابعیت3) اسناد سجل احوال4) اقامتگاه5) غایب مفقودالاثر6) قرابت7) نکاح و فسخ آن

محصولات مرتبط

1) شخصیت
2) تابعیت
3) اسناد سجل احوال
4) اقامتگاه
5) غایب مفقودالاثر
6) قرابت
7) نکاح و فسخ آن

مقدمه – در کلیات علم حقوق

در حقوق فردی

در حق از نظر تحلیل

در اقسام حق

تقسیم حق به اعتبار ارزش مالی

حق مالی

حق غیرمالی

حق عینی

حق عینی تبعی

حق دینی

حق تقدم

تقسیم حق به اعتبار دایره وسعت

حق مطلق

حق نسبی

تقسیم حق به اعتبار زمان پیدایش

حق منجز

حق معلق

تقسیم حق به اعتبار مدت

حق موقت

حق دایم

تقسیم حق به اعتبار زمان اجرا

حق حال

حق موجل

قابلیت زوال

حق ثابت

حق متزلزل

ارکان حق

دارنده حق

موضوع حق

رابطه ی حقوقی

جزا

تکلیف

اقسام تکلیف

تکلیف مثبت

تکلیف منفی

ارکان تکلیف

مکلف

مورد تکلیف

رابطه ی حقوقی

جزا

در اسباب پیدایش حقوق فردی

اسباب پیدایش حق

عقد

شبه عقد

جرم شبه

قانون

وقایق قضایی

اعمال قضایی

اختیار

اراده

آزادی اراده

اقسام آزادی های فردی

آزادی فردی به معنی خاص

احترام به مالکیت فردی

احترام به منازل

آزادی تجارت، کار، صنعت

اراده حقیقی

حاکمیت اراده

اکراه

غبن

تاثیر اشتباه در اراده

اشتباه

مواردی که اشتباه موجب بطلان عقد می گردد

اشتباه طرفین در نوع معامله

اشتباه طرفین در مورد معامله

نتیجه

تدلیس

اکراه غبن

تاثر اشتباه

اشتباه

تدلیس

غبن

قسمت دوم – اراده انشائیه

شرایط اساسی تاثیر اراده

اقسام عقود

عقود معینه

عقود غیرمعینه

شرایط عقود غیر معینه

اقسام عقد به اعتبار صحت و فساد

عقد صحیح

عقد غیرصحیح

عقد قابل فسخ

عقد غیر صحیح در حقوق مدنی فرانسه

اقسام عقود صحیحه

عقد لازم

عقد منجز

عقد معوض

عقد تملیک

عقد مطلق

عقد تشریفات

عقد تجاری

عقد بدون قبض

موجبات زوال حق

حقوق غیرمالی

حقوق مالی

در حقوق

تعریف حقوق

فرق بین حقوق و مذهب

پیدایش حقوق

قوه محاکمه

انتشار قانون

تفسیم قانون

تفسیر شخصی

جهل به قانون

اقسام حقوق

حقوق داخلی یا ملی

حقوق خارجی

آثار حقوقی قوانین

حدود حکومت قانون در زمان

وضع قانون

فسخ قانون

قاعده عدم تاثیر قانون در ما قبل

حقوق مکتسبه

مبحث دوم

حدود حکومت قانون  در مکان

محلی بودن قوانین

شخصی بودن قوانین

مقرراتی که در حکم قانون هستند

حقوق از نظر تحلیلی

قاعده حقوقی

مسئله حقوقی

جزا

اقسام قوانین

تقسیم قوانین قوانین

اعتبار حکم

جهات مختلف حقوق

جهت تاریخی

جهت حقوقی

جهت تطبیقی

جهت فلسفی

جهت قضایی

اموری که دانستن آن لازم است

زبان فارسی

زبان حقوقی

تاریخ حقوق مدنی

اقتصاد سیاسی

علم اجتماع

کلیات و اصول علم حقوق

دادرسی

عمل طبق قوانین

اجازه عمل طبق روح قوانین

تفسیر

لزوم تفسیر

روش در تهیه مواد قانونی

روش تفسیر

اقسام تفسیر

طرق تفسیر

شرح جلد دوم قانون مدنی

در شخصیت

شخص طبیعی

اهلیت تمتع

اهلیت

استیفا

حمایت از شخصیت

در شخص حقوقی

تعریف شخص حقوقی

اقسام شخص حقوقی

اشخاص حقوقی در حقوق عمومی

در حقوق خصوصی

حقوق و تکالیف

اقامتگاه

در تابعیت

کلیات

تعریف تابعیت

اصول اساسی تابعیت

مقررات تابعیت در ایران

قبول تبعه خارجه

تابعیت تبعی

تابعیت زن خارجی

تابعیت زن ایرانی

سلب تابعیت

طریق درخواست تابعیت ایران

ترک تابعیت ایران

در اسناد سجل احوال

تعریف

دفاتر سجل احوال

شناسنامه

در مقررات راجع به ثبت  وقایع چهارگانه

در ثبت تولد

مدت اعلام ولادت

کسانی که باید ولادت را اعلام کنند

طفل پیدا شده

تشریفات اعلام تولد و ثبت آن

دفتر موالید

دفتر اظهارنامه

نام طفل در اسناد سجلی

ثبت تولد

ثبت ولادت

ثبت ولادت در دهات

طفلی که مرده متولد می شود

تکلیف مامور ثبت

در ثبت وفات

مدت اعلام فوت

کسانی که باید فوت را اعلام دارند

ثبت فوت در دفتر متوفیات

در ثبت ازدواج و طلاق

مقررات راجع به اتباع ایران مقیم خارج

مقررات راجع به اتباع خارج مقیم ایران

تولد

ازدواج و طلاق

فوت

مقررات زن تبعه ایران

در تنظیم اسناد سجلی

تنظیم اظهارنامه و صدور شناسنامه

نام خانوادگی

مالکیت نام خانوادگی

تغییر نام خانوادگی

نام خانوادگی زن

نام خانوادگی در دوران زن اشویی

نام خانوادگی شوهر بر زن پس از انحلال نکاح

وضعیت حقوقی نام خانوادگی

در اعتبار اسناد سجلی

اسناد سجلی که اعتبار آن نسبت به اعلام کننده و اشخاص  ثالث است

اسناد سجلی که اعتبار آن نسبت به اعلام کننده است

اعتبار رونوشت اسناد سجلی

در تصحیح اسناد سجلی

اشتباهاتی که ناشی از اظهار اعلام کننده باشد

اشتباهات مامورین ثبت احوال

در کیفر

کیفر کسانی که وقایع تولد و فوت را اعلان ننمایند

کیفر مامورین

کیفر کسانی که شناسنامه مکرر بگیرند

خاتمه

قانون ثبت احوال با اصلاح مصوب 8/10/1363

در اقامتگاه

محل سکونت

هر شخص دارای یک اقامتگاه است

تغییر اقامتگاه

اقسام اقامتگاه

اقامتگاه اختیاری یا حقیقی

اقامتگاه اجباری

اقامتگاه زن شوهردار

اقامتگاه محجورین

اقامتگاه مامورین دولت

اقامتگاه انتخابی

در غایب مفقودالاثر

وضعیت دارایی غایب مفقود الاثر

تعیین امین

دادگاه صالح برای تعیین امین

درخواست کننده تعیین امین

نگاههداری دارایی غایب قبل از تعین امین

طریق درخواست تعیین امین

وظایف دادگاه

کسی که به سمت امانت منصوب می شود

تعیین ناظر

تعیین چندین امین

وظیفه مامورین کنسولی

قبول از طرف امین

تقاضای ضامن

فروش اموال ضایع شدنی

فروش اموال منقول غایب

دادن دیون و نفقه زوجه و اقارب غایب

منع فروش و رهن اموال غیرمنقول

نمایندگی امین از طرف غایب در دعاوی

حق الزحمه امین

عزل امین

پایان سمت امین

تصرف موقت ورثه در اموال غایب

درخواست ورثه به تصرف دادن اموال غایب

وظایف دادگاه تقاضای ضامن از ورثه

وظایف ورثه

فروش اموال ضایع شدنی

فروش اموال  منقول غایب

دادن دیون

منع فروش

نمایندگی ورثه

حق الزحمه ورثه

در حکم موت فرضی

کسانی که درخواست می نمایند

طریق درخواست

وظایف دادگاه

حکم دادگاه

آثار حکم

معلوم شدن فوت

حیات غایب

فوت حقیقی غایب

وضعیت زن غایب

نفقه

وضعیت زوجیت زن غایب

صدور حکم موت فرضی

طلاق به وسیله دادگاه

وضیعت زن غایب

در خواست طلاق

قرابت

نسبی

سبب

رضاعی

احکام قرابت

در نکاح و انحلال آن

تعریف

نکاح دایم و طلاق

در نکاح دایم

در خواستگاری

نامزدی

بر هم زدن نامزدی و آثار آن

خسارات ناشی از بر هم زدن نامزدی

امتناع نامزد

کسانی که می توانند مطابه خسارت کنند

خسارتی که می توان مطالبه کرد

خسارت معنوی

استرداد هدایا

انحلال نامزدی در اثر فوت

مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت

جلوگیری از وصلت کسانی که دارای بیماری های واگیر می باشند

در شرایط اساسی

شرایط زوجین

شرایط مثبت

دو جنس بودن زوجین

در قابلیت صحی برای ازدواج

معافیت از شرط سن ازدواج

مصالح اجتماعی

مصالح پزشکی

طریق صدور اجازه معافیت

اجازه ولی در نکاح

نکاح ذکور

نکاح اناث

سیزده تا پانزده سال

پانزده تا هیجده سال

ولایت نکاح

شرایط منفی

قرابت

تعریف

اقسام

نسبی

از نظر علم

از نظر روحی

اقربای نسبی

منشا قرابت

قرابت رضاعی

شرایط

اقربا

شرایط پیدایش

شیرزن

شیرزن از حمل

حمل مشروع

شیر پستان

طفل یک شبانه روز

اثر

مدت

دفعات

شیر خوردن

مقدار شیر

قرابت رضاعی

از شیر یک شوهر باشد

از شیر یک زن باشد

نتیجه

شرح اقسام

ممنوع بودن

موارد

موارد

موارد

موارد

موارد

موارد

موارد

تبصره1

تبصره2

قرابت سببی

کسانی که نکاح با آنان ممنوع است

نزدیکی به شبهه

کسانی که جمعا ممنوع است

جمع بین دو خواهر

جمع بین عمه و خاله

شوهر داشتن زن

زنای با زن شوهردار

نکاح با مادر و خواهر

لعان

تعریف

نسبت دادن

لعان در مورد نفی ولد

طریق اجرای لعان

احرام

بطلان عقد

نکاح مجدد

سه طلاق

حرمت

زن سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده است

نکاح دایم بوده است

زوجیت هر مرتبه با طلاق منحل گردد

جواز نکاح مجدد شوهر

زن مطلقه به عقد دایم دیگری درآید

محلل باید بالغ شرعی باشد

محلل باید با زن نزدکی نماید

مسئله

نکاح محلل منحل شود

نه طلاق

کفر

تعریف مسلمان

تعریف کافر

اقسام مسلمان

مسلمان مستقل

مسلمان حکمی

اقسام کافر

کافر اصلی

کافر مرتد

مرتد فطری

مرتد ملی

نکاح مرد کافر با زن مسلمان

نکاح مرد مسلمان با زن کافر

زن کتابیه

زن غیر کتابیه

نکاح بین فرق مسلمان

نکاح بین پیروان مذاهب دیگر

اسلام آوردن زن یا شوهر کافر

ارتداد زن یا شوهر مسلمان

جمع بیش از چهار زن دایمه

ازدواج ایرانیان با اتباع خارجه

ازدواج زن ایرانی با مرد خاجی

ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی

شرایط عقد نکاح

قصد انشا نکاح

نکاح مکره

صیغه عقد نکاح

ایجاب و قبول

منجز بودن

توالی

وکالت

قیم

فضولی

عاقد

زن

اشتباه

قسم

فاسد

باطل

شرطی

فایده

مشروع

مفسد

خلاف

شرط

صحیحه

صفت

نتیجه

شرط فعل

نتیجه

در مهر

نکاحی

شرایط مهر

مالیت

تملک

منفعت

مهر

معلوم

قدرت

قرار دادن مهر

مقدار مهر

در بطلان مهر

سبب بطلان

مهر مالکیت

اشتباه موضوعی

مهر زن

مالک مهر

نحوه مالکیت مهر

شوهر ضامن

معیوب بودن مهر

قبل از عقد

معیوب شدن مهر

حق حبس

در مورد طلاق

مهر در مورد طلاق

مهر در زمان طلاق

مهر عین معین

نمائات

منفصله

متصله

منفعته

عمله

حقه

طلاقه

عین معینه

منفعته

عمله

حقه

مسائلی چند

مهر در طلاق

نزدیک

فسخ نکاح

قسمت اول

فسخ نکاح

عنن

مهر

مهر المسمی

فوت

نکاح مفوض

مفوض البعض

بعد از نزدیکی

مهر المثل

طلاق بعد از نزدیکی

فسخ نکاح

فوت یکی از زوجین

مهر نکاح مفضوص تابعض

طلاق قبل از نزدیکی

فسخ نکاح

فوت

مفوض المهر

اسقاط مهر

حق خودداری زن

مهر در نزدیکی به شبهه

در حقوق و تکالیف نسبت به یکدیگر

حسن معاشرت

تشیید مبانی خانواده

تربیت اولاد

حقوق و تکالیف

مختص شوهر

ریاست خانواده

انفاق

نفقه

مسکن

البسه

غذا

اثاث خانه

خادم

طبیعت حقوقی زن نسبت به نفقه

چیزهایی که انتفاع از آنها عین آنهاست

منزل و اثاث

البسه

شوهر نفقه را چه مدتی به عهده دارد؟

نفقه زن در دوران زوجیت

نفقه پس از زوجیت

مدت عده طلاق رجعی

عده طلاق بائن

حامل

در مدت عده فسخ زن حامل

زن حامل در مدت عده وفات شوهر

نفقه گذشته زن دائمه دین و بر ذمه شوهر است

نفقه زمان گذشته

نفقه زمان آینده

استنکاف و یا عجز شوهر از دادن نفقه

قسم

نزدیکی

نزدیکی جنسی

تکالیف مختص زن نسبت به شوهر

تمکین

تمکین عام

تمکین خاص

سکونت زن در منزلی که شوهر تعیین می کند

اجازه ترک منزل شوهر در صورت بیم

خاتمه – ضمانت اجرا تکالیف هر یک از زوجین

وضعیت حقوقی نشوز نسبت به نفقه

استقلال زن در دارایی خود

جهیزیه

در فسخ نکاح دائم

عیب

تعریف عیب

عیوب مشترک

جنون

جنون شوهر

جنون زن

عیوب مختص

عیوب مختص مرد

عنن

خصا

مقطوع بودن آلت تناسلی

عیوب مختص زن

قرن

جذام

برص

افضا

زمین گیری

نابینایی از هر دو چشم

تدلیس

عملیات فریبنده

عمل مثبت

عمل منفی

شرط صفت

فوریت خیار فسخ

به وسیله اراده دارنده حق

به وسیله قانون

جهل به حکم خیار و جهل به فوریت آن

الف

جاهل به حکم خیار

ب – جاهل به فوریت خیار

فسخ ایقاع است

فسخ نکاخ طلاق نمی باشد

فهرست موضوعی جلد چهارم

فهرست مواد قانونی جلد چهارم

موضوع
مدنی
نویسنده
دکتر میر سید حسن امامی
ناشر
اسلامیه
نوع نگارش
موضوعی
تعداد صفحات
664 صفحه
سال چاپ
سال 1401
نوبت چاپ
نوبت 26
نوع جلد
گالینگور
قطع
وزیری

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...