حقوق مدنی جلد سوم | دکتر امامی

دکتر میر سید حسن امامی

از {{model.count}}
135,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

انشاء روان به همراه بهره گیری از مثال های محسوس و پیوند دادن مباحث حقوق  موضوعه با فقه اسلامی و سوابق فقهی مفاد قانون مدنی، نه تنها موجب جامعیت  مفادی این مجموعه شده است؛ بلکه تفهیم محتوای کتاب و مقصود نویسنده را آسان  نموده و به همین دلیل رجوع به آن را به عنوان منبعی مناسب برای تحقیق،  پژوهش و درک بنیادهای حقوق مدنی ایران عمومیت بخشیده است.مؤلف با در نظر داشتن قواعد و مستندات فقهی، از جمله کتاب مکاسب شیخ مرتضی  انصاری، نگاهی ویژه به قوانین حاکم و مخصوصاً قانون مدنی داشته است و با  بررسی و تحلیل دقیق چهره ای دقیق از ویژگی ها و نوآوری ها و ظرفیت های  قانون مدنی به تصویر کشیده است و تمامی مباحث را تا حد امکان به طور تفصیلی  و مشروح توضیح داده است و همچنین در مواردی به شکل تطبیقی قوانین موضوعه  مدنی در ایران با را قوانین فرانسه مقایسه نموده است. کتاب پیش رو، جلد سوم از دوره 6 جلدی می باشد و شامل مباحث زیر است:1) شفعه2) وصیت3) ارث

محصولات مرتبط

) شفعه
2) وصیت
3) ارث

مقدمه چاپ دوم جلد سوم

مقدمه موضوع جلد سوم

قسمت سوم: در اخذ به شفعه

تعریف شفعه

فصل اول: شرایط اخذ به شفعه

غیرمنقول بودن مال

مشاع بودن مال منقول

قابل تقسیم بودن مال غیرمنقول

دو نفر بودن شرکا

انتقال سهم مشترک به وسیله بیع باشد

شریک تمام حصه خود را انتقال دهد

سهم مشترک مبیع قرار گیرد

قدرت شفیع بر تادیه ثمن

فصل دوم: شفیع

اهلیت شفیع

فصل سوم: فوریت اخذ به شفعه

فوریت اخذ به شفعه

فرع – در جهل شفیع به حق شفعه و یا فوریت آن

جهل شفیع به حق شفعه

جهل شفیع به فوریت اخذ شفعه

فصل چهارم: طریق اخذ به شفعه

طریق اخذ به شفعه

مراحل اخذ شفعه

اول – تملک مبیع مشاع

دوم – تادیه ثمن به مشتری

فصل پنجم: حق شفعه و آثار آن

حق شفعه از آثار بیع صحیح است

اخذ به شفعه ایقاع است

نمائات منفصله و نمائات متصله مبیع

حق شفعه قابل تبعض نمی باشد

حق شفعه حق مالیست

حق شفعه از حقوق عینی است

حق شفعه در معاملات منتقل به غیر نمی شود

حق شفعه به ورثه منتقل می گردد

حق شفعه قابل اسقاط است

بایع نمی تواند با شفیع اقاله نماید

فصل ششم: آثار و احکام حق شفعه

الف

تاثیر اخذ به شفعه در معاملات

اخذ به شفعه پس از اقاله

خیارات و اخذ به شفعه

خیاراتی که سبب آب پس از عقد به وجود می آید

خیاراتی که سبب آن در حین عقد موجود می باشد

خیار عیب

خیارات دیگر

خیار شرط

ضمان درک در مورد شفعه

فروش مبیع از طرف مشتری به شخص ثالث

تصرفات مادی مشتری در مبیع

فصل هفتم: عیب و تلف مورد شفعه

معیوب بودن مبیع در زمان بیع

عیب و تلف مورد شفعه نزد مشتری

تلف و عیب مبیع پس از اخذ به شفعه و قبل از مطالبه تسلیم آن

تعدی و تفریط مشتری در مبیع پس از اخذ به شفعه

تلف و عیب مورد شفعه قبل از تسلیم بایع

قسمت چهارم: در وصایا و ارث

باب اول: در وصایا

تعریف وصیت

اقسام وصیت

وصیت تملیکی

وصیت عهدی

عقد وصیت

وصیت تملیکی عقد است

ایجاب وصیت

بطلان وصیت فضولی

قبول وصیت

رد وصیت

مسائلی چند

عدم فوریت رد یا قبول

تاثیر فوت موصی در وصیت

تاثیر قبض موصی به در وصیت

وصیت مجانی است

در موصی

شرایط موصی

اهلیت

قصد

رضا

اشتباه در شخص موصی له موجب عدم نفوذ وصیت است

وصیت کسی که به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم نموده باطل است

در موصی له

موصی له باید در حین وصیت موجود باشد

حمل می تواند از وصیت برخوردار شود

سقط جنین

موصی له متعدد

موصی به

اموالی که می تواند مورد وصیت قرار گیرد

عین

منفعت

حق مالی

ابرا مدیون

فک ملک

مفروز یا مشاع

ممکن است مجهول باشد

ممکن است مردد باشد

توابع موصی به

وصیت تا ثلث ترکه نافذ است

وصیت به زائد بر ثلث ترکه منوط به اجازه ورثه می باشد

اجازه ورثه در زمان حیات موصی کافی می باشد

رد ورثه در زمان حیات موصی بلا اثر است

شرایط اجازه دهنده

میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در عین وفات معین می شود

طریق سنجش موصی به، نسبت به ترکه

در صورتی که موصی به سهم مشاع باشد موصی له  با ورثه شریک خواهد بود

تصفیه ترکه و احتساب وصیت

دعوی بطلان اجازه از طرف ورثه

محروم نمودن ورثه از ارث

وصیت عهدی

عقد وصیت

در وصی

شرایط وصی

تعداد اوصیا

وظایف اوصیا

وظایف اوصیا متعدد

اوصیا متعددی که هر یک می تواند مستقلا امور وصایت را انجام دهد

اوصیا متعددی که مجتمعا باید امور وصایت را انجام دهند

وصایت به طور ترتیب

وصایت به انتخاب وصی

اختیارات و تکالیف وصی

وصی نمی تواند وصایت را به دیگری تفویض کند

وصی نسبت به اموالی که در اختیار دارد امین می باشد

اقسام وصایت

وصایت بر اشخاص

نگاهداری و تربیت مولی علیه

اداره اموال مولی علیه

وصایت بر اموال

اموری که به وسیله وصیت به عهده ی وصی گذارده می شود

وصی بر ادای دیون

وصیت به صرف  مال در امر غیر مشروع باطل است

حدود اختیارات وصی

حق الزحمه وصی

ناظر

ناظر اطلاعی

ناظر استصوابی

وضعیت حقوقی عقد وصیت

وضعیت حقوقی عقد وصیت از طرف موصی

وضعیت حقوقی عقد وصیت از طرف موصی له

وضعیت حقوقی عقد وصیت از طرف وصی

رجوع از وصیت

خاتمه

طرز تنظیم وصیت نامه

وصیت در موارد عادی

وصیت نامه رسمی

وصیت نامه خودنوشت

وصیت نامه سری

وصیت در موارد فوق العاده

کسانی که می توانند وصیت فوق العاده بنمایند

اعتبار وصیت غیرعادی

تکالیف کسانی که وصیت نامه نزد آنان است

در ارث

تعریف ارث

در موجبات ارث و طبقات مختلف وراث

نسب

نسب به خط مستقیم

خویشاوندان صعودی

خویشاوندان نزولی

نسب به خط اطراف

طبقات ارث

سبب

تذکره در حقوق اسلام

اجتماع

اجتماع چند خویشاوندی  نسبی

اجتماع خویشاوندی سببی و نسبی

فصل دوم – در شرایط ارث

موت مورث

موت حقیقی

موت فرضی

وجود وارث

حمل

انعقاد نطفه در زمان فوت مورث

زنده متولد شدن طفل

حمل و تقسیم ترکه

فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند

وارثی که غایب مفقود الاثر است

وجود ترکه برای متوفی

فصل سوم: در موانع ارث

قتل

شرایط عدم مانعیت قتل از ارث

لعان

تعریف لعان

کیفیت لعان

آثار انجام لعان

کفر

مسلمان و کافر

فروع مسئله

ولادت از زنا

تعریف زنا

اکراه و شبهه در نزدیکی کردن

مولود از وطی به شبهه با محارم

مولود از لقاح مصنوعی

در ترکه و دیون متوفی

مالکیت ورثه نسبت به ترکه

عدم تاثیر رد و قبول در انتقال ترکه

دیون متوفی به ترکه تعلق می گیرد

دیون موجل به موت مدیون حال می شود

حقوق و دیونی که به ترکه تعلق می گیرد

هزینه کفن و دفن و تجهیزات دیگر میت

دیونی که داری وثیقه می باشند

دیون بدون وثیقه و واجبات مالی

وضعیت حقوقی ترکه نسبت به دیون متوفی

بقدم بعض طلبکاران بر بعض دیگر

دعوی حق بر میت

وصایای متوفی

فصل پنجم: در سهم الارث طبقات مختلف وراث

مقدمه

در حجب

حجب از اصل

ورثه طبقه اولی

پدر و مادر

اولاد و اولاد اولاد

ورثه طبقه دوم

اجداد

برادر و خواهر و اولاد آنها

ورثه طبقه سوم

اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها

حجب از بعض

وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد

وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد

اشخاصی که مورد حجب نقصانی قرار می گیرند

پدر و مادر

زوجین

مادر با بودن برادر یا خواهر

درصاحبان فرض و قرابت

صاحبان فرض

نصف

ربع

ثمن

دو ثلث

ثلث

سدس

صاحبان قرابت

کسانی که گاه به فرض و گاه به قرابت ارث می برند

پدر

یک دختر

چند دختر

یک خواهر ابوینی یا ابی

چند خواهر ابوینی یا ابی

کلاله امی واحد

کلاله امی متعدد

در رد

در ورثه طبقه اول

در ورثه طبقه اول

در سهام ورثه طبقه اول

وارث منحصر به فرد

ورثه متعدد

پدر و مادر

اولاد متعدد پدر، مادر و اولاد

در سهم الارث زوجین با ورثه طبقه اول

در نقص و زیادتی ترکه

در عول و عدم کفایت ترکه به سهام ورثه

در تعصیب و زیادی ترکه از سهام ورثه

حبوه

پسر بزرگ کیست؟

حبوه چیست؟

حبوه از بابت سهم الارث احتساب نمی شود

حبوه در صورتی به پسر بزرگ داده می شود که ترکه منحصر به آن نباشد

پسر بزرگ پس از اخراج هزینه های لازم برای تجهیز و دیون متوفی مستحق حبوه می گردد

در ورثه طبقه دوم

در ورثه طبقه دوم

اجداد

برادر و خواهر و اولاد آنها

در سهام ورثه ورثه طبقه دوم

وراث منحصر به فرد

ورثه متعدد

ورثه اطراف

اجداد

ورثه اطراف و اجداد

سهم الارث زوجین با ورثه طبقه دوم

در ورثه طبقه سوم

در ورثه طبقه سوم

هفت امری که در سهم الارث وراث طبقه سوم باید مورد توجه قرار گیرد

وراث منحصر به فرد

ورثه متعدد

اعمام

اخوال

اعمام و اخوال

اولاد اعمام و اخوال

زوجین با ورثه طبقه سوم

در سهم الارث خنثی

تعریف خنثی

اقسام خنثی

باب اول: در توارث زوجین

شرایط توارث زوجین

نکاح بین زوجین دائم باشد

فوت در مدت زوجیت واقع شود

در سهم الارث زوجین

سهم الارث زوجین در صورت بودن اقربای نسبی برای متوفی

سهم الارث زوجین در صورت نبودن اقربای نسبی برای متوفی

سهم الارث زوجات متعدد

در اموالی که زوجین از آن ارث می برند

در ترکه متوفی بلاوارث

قواعدی که قانون مدنی در ارث رعایت

در تصدیق انحصار وراثت

در رسیدگی به درخواست

درخواست کنندگان

مرجع صلاحیت دار

درخواست گواهی

رسیدگی دادگاه

در صورتی که اعتراض شده

در صورتی که اعتراض نشده

انحصار وراثت

آثار گواهی

مواد کیفری

کشور خارجه

در امور راجع به ترکه

اتباع ایرانی دارای وراثت

نگاهداری ترکه

مهر و موم ترکه

اشخاص صالح برای درخواست مهر و موم

طرز مهر و موم

عملیات مهر و موم

تنظیم صورت مجلس

برداشتن مهر و موم

تنظیم صورت مجلس

در تحریر ترکه

درخواست کنندگان تحریر ترکه

طرز تهیه ترکه

صورت برداری از ترکه

ارزیابی

تعیین دیون و مطالبات

تنظیم صورت مجلس تحریر ترکه

وضعیت ترکه در مدت تحریر آ«

تصفیه ترکه

تصفیه در صورت قبول ترکه

آثار قبول ترکه

تصفیه در صورت رد ترکه

صورت تحریر ترکه

درخواست از دادگاه

تکالیف مدیر تصفیه

متوفای بلا وارث

اتباع خارجی

در تقسیم ترکه

فهرست موضوعی جلد سوم

فهرست مواد قانونی جلد سوم

موضوع
مدنی
نویسنده
دکتر میر سید حسن امامی
ناشر
اسلامیه
نوع نگارش
موضوعی
تعداد صفحات
472 صفحه
سال چاپ
سال 1401
نوبت چاپ
نوبت 47
نوع جلد
گالینگور
قطع
وزیری

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...