قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (کاتوزیان)

دکترناصرکاتوزیان

از {{model.count}}
95,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

این کتاب یکی از کتب فاخر حقوقی کشور در ادوار مختلف می باشد که در آن علاوه بر شرح هرماده از قانون مدنی، به سایر منابع حقوقی نیز ارجاع داده شده و درآن قوانین خاص مرتبط و آرای وحدت رویه هر موضوع مطرح شده است.

محصولات مرتبط

 بهترین کتاب شرح مختصر قانون مدنی؛

- منبعی مناسب برای مطالعه دانشجویان، محققّان، داوطلبین آزمون‌های حقوقی، وکلا، قضات، سردفتران و سایر اشخاص؛

- استفاده از شیوه تفسیر ماده به ماده، جهت فهم صحیح متن قانون؛

- بیان مطالب مهم حقوقی مرتبط با هر ماده، به صورت نکته‌وار در ذیل آن؛

- ذکر عنوان موضوعی هر ماده، در حاشیه کنار آن؛

- جامعیت مطالب در عین ایجاز و اختصار؛

- بیان نظریات مستدل و مدلل، نسبت به مسائل مستحدثه و موضوعاتی که در آن خصوص قانون‌گذار حکمی را بیان ننموده است؛

- تبیین و تشریح ابهامات قانونی؛

- بیان تعارض قوانین و ارائه راه‌حل آن‌ها؛

- بیان نظرات و دیدگاه‌های سایر حقوقدانان با ذکر منبع به تناسب موضوعات؛

- بیان کامل متن قوانین خاص مرتبط؛

- بیان آرای وحدت رویه قضایی و نظریات مشورتی به تناسب موضوعات؛

- ارائه رفرنس جهت رجوع به منابع تکمیلی و مفصّل.

مقدمه : در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم

جلد اول – در اموال

کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به طور کلی

باب اول – در بیان انواع اموال

فصل اول : در اموال غیر منقوله

فصل دوم : در اموال منقوله

فصل سوم : در اموالی که مالک خاص ندارد

باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود

فصل اول : در مالکیت

فصل دوم : در حق انتفاع

مبحث اول : در عمری و رقبی و سکنی

مبحث دوم : در وقف

مبحث سوم : در حق انتفاع از مباحات

فصل سوم : در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث اول :  در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

مبحث دوم : در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث سوم : در حریم املاک

کتاب دوم – در اسباب تملک

قسمت اول – در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه

باب دوم – در حیازت مباحات

باب سوم – در معادن

باب چهارم – در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضالّه

فصل اول : در اشیاء پیدا شده

فصل دوم : در حیوانات ضالّه

باب پنجم – در دفینه

باب ششم – در شکار

قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات

باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی

فصل اول : در اقسام عقود و معاملات

فصل دوم : در شرایط اساسی برای صحت معامله

مبحث اول : در قصد طرفین و رضای آنها

مبحث دوم : در اهلیت طرفین

مبحث سوم : در مورد معامله

مبحث چهارم : در جهت معامله

فصل سوم : در اثر معاملات

مبحث اول : در قواعد عمومی

مبحث دوم : در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

مبحث سوم : در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

فصل چهارم : در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود 

مبحث اول : در اقسام شرط

مبحث دوم : در احکام شرط

فصل پنجم : در معاملاتی که موضوع آن یا مال غیر است یا معاملات فضولی

فصل ششم : در سقوط تعهدات

مبحث اول : در وفای به عهد

مبحث دوم : در اقاله

مبحث سوم : در ابراء

مبحث چهارم : در تبدیل تعهد

مبحث پنجم : در تهاتر

مبحث ششم : مالکیت ما فی الذمه

باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود

فصل اول : کلیات

فصل دوم : در ضمان قهری

مبحث اول : در غصب

مبحث دوم : در اتلاف

مبحث سوم : در تسبیب

مبحث چهارم : در استیفاء

باب سوم – در عقود معینۀ مختلفه

فصل اول : در بیع

مبحث اول : در احکام بیع

مبحث دوم : در طرفین معامله

مبحث سوم : در مبیع

مبحث چهارم : در آثار بیع

فقرۀ اول : در ملکیت مبیع و ثمن

فقرۀ دوم : در تسلیم

فقرۀ سوم : در ضمان درک

فقرۀ چهارم : در تأدیۀ ثمن

مبحث پنجم : در خیارات و احکام راجعۀ به آن

فقرۀ اول : در خیارات

اول – در خیار مجلس

دوم – در خیار حیوان

سوم– در خیار شرط

چهارم– در خیار تأخیر ثمن

پنجم– در خیار رؤیت و تخلّف وصف

ششم– در خیار غبن

هفتم– خیار عیب

هشتم– در خیار تدلیس

نهم– در خیار تبعّص صفقه

دهم– در خیار تخلّف شرط

فقرۀ دوم : در احکام خیارات به طور کلی

فصل دوم : در بیع شرط

فصل سوم : در معاوضه

فصل چهارم : در اجاره

مبحث اول : در اجارۀ اشیاء

مبحث دوم : در اجارۀ حیوانات

مبحث سوم : در اجارۀ اشخاص

فقرۀ اول : در اجارۀ خدمه و کارگر

فقرۀ دوم : در اجارۀ متصدی حمل و نقل

فصل پنجم : در مزارعه و مساقات

مبحث اول : در مزارعه

مبحث دوم : در مساقات

فصل ششم : در مضاربه

فصل هفتم : در جعاله

فصل هشتم : در شرکت

مبحث اول : در احکام شرکت

مبحث دوم : در تقسیم اموال شرکت

فصل نهم : در ودیعه

مبحث اول : در کلیات

مبحث دوم : در تعهدات امین

مبحث سوم : در تعهدات امانت گذار

فصل دهم : در عاریه

فصل یازدهم : در قرض

فصل دوازدهم : در قمار و گروبندی

فصل سیزدهم : در وکالت

مبحث اول : در کلیات

مبحث دوم : در تعهدات وکیل

مبحث سوم : در تعهدات موکل

مبحث چهارم : در طرق مختلفۀ انقضای وکالت

فصل چهاردهم : در ضمان عقدی

مبحث اول : در کلیات

مبحث دوم : در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

مبحث سوم : در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

مبحث چهارم : در اثر ضمان بین ضامنین

فصل پانزدهم : در حواله

فصل شانزدهم : در کفالت

فصل هفدهم : در صلح

فصل هیجدهم : در رهن

فصل نوزدهم : در هبه

قسمت سوم – در اخذ به شفعه

قسمت چهارم – در وصایا و ارث

باب اول – در وصایا

فصل اول : در کلیات

فصل دوم : در موصی

فصل سوم : در موصی به

فصل چهارم : در موصی له

فصل پنجم : در وصی

باب دوم – در ارث

فصل اول : در موجبات ارث و طبقات مختلفۀ وارث

فصل دوم : در تحقق ارث

فصل سوم : در شرایط و جمله ای از موانع ارث

فصل چهارم : در حجب

فصل پنجم : در فرض و صاحبان فرض

فصل ششم : در سهم الارث طبقات مختلفۀ وارث

مبحث اول : در سهم الارث طبقۀ اول

مبحث دوم : در سهم الارث طبقۀ دوم

مبحث سوم : در سهم الارث وراث طبقۀ سوم

مبحث چهارم : در میراث زوج و زوجه

کتاب سوم – در مقررات مختلفه

جلد دوم – در اشخاص

کتاب اول – در کلیات

کتاب دوم – در تابعیت

کتاب سوم – در اسناد سجل احوال

کتاب چهارم – در اقامتگاه

کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر

کتاب ششم – در قرابت

کتاب هفتم – در نکاح و طلاق

باب اول – در نکاح

فصل اول : در خواستگاری

فصل دوم : قابلیت صحی برای ازدواج

فصل چهارم : در موانع نکاح

فصل پنجم : شرایط صحت نکاح

فصل سوم : وکالت در نکاح

فصل ششم : در نکاح منقطع

فصل هفتم : در مهر

فصل هشتم : در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

باب دوم – در انحلال عقد نکاح

فصل اول : در مورد امکان فسخ نکاح

فصل دوم : در طلاق

مبحث اول : در کلیات

مبحث دوم : در اقسام طلاق

مبحث سوم : در عده

کتاب هشتم – در اولاد

باب اول – در نسب

باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال

باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری

کتاب نهم – در خانواده

فصل اول : در الزام به انفاق

کتاب دهم – در حجر و قیمومت

فصل اول : در کلیات

فصل دوم : در موارد نصب قیم و ترتیب آن

فصل سوم : در اختیارات و وظایف و مسؤولیت قیم و حدود آن

نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید

فصل چهارم : در موارد عزل قیم

فصل پنجم : در خروج از تحت قیمومت

جلد سوم – در ادّله اثبات دعوا

کتاب اول – در اقرار

باب اول – در شرایط اقرار

باب دوم – در آثار اقرار

کتاب دوم – در اسناد

کتاب سوم – در شهادت

باب اول – در موارد شهادت

باب دوم – در شرایط شهادت

کتاب چهارم – در امارات

کتاب پنجم – در قسم                

موضوع
مدنی
نویسنده
ناصرکاتوزیان
ناشر
میزان
نوع نگارش
شرح ماده به ماده
تعداد صفحات
908 صفحه
سال چاپ
1399
نوبت چاپ
60
ويراست
5
نوع جلد
جلد سخت گالینگور

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...